Google+

Povratak na Комисије

Комисија за унапређење квалитета рада

Чланови Комисије за унапређење квалитета рада:

 • др Виолета Шкорић, спец. уролог, председник комисије
 • др Никола ЗАГОРАЦ, субспецијалиста нефролог
 • др Ђорђе ОРЛОВИЋ, спец. интерне медицине
 • др Гордана СИЉАНОВИЋ ШЕШЛИЈА, спец. пнеумофтизиолог.
 • Весна Лалић, дипл. ецц.

Задаци Комисије за унапређење квалитета рада јесу:

 • да сачини предлог програма за унапређење квалитета стручног рада Опште болнице и годишњи програм провере квалитета стручног рада у Општој болници,
 • да континуирано прати спровођење Програма за унапређење квалитета рада Опште болнице у циљу унапређења квалитета рада ургентне и специјалистичко консултативне службе Опште болнице,
 • да ради на унапређењу болничког лечења,
 • да утврди критеријуме и прати листе чекања,
 • да прати општу стопу леталитета у Општој болници, леталитет од инфаркта миокарда и од цереброваскуланог инзулта,
 • да прати и анализира просечну дужину болничког лечења и број медицинских сестара по болничкој постељи у Општој болници, по медицинским гранама,
 • да прати и анализира просечан број преоперативних дана лечења и број операција у општој анестезији по лекару за ниво Опште болнице,
 • да прати и анализира ниво стицања и обнове знања и вештина запослених медицинских радника у Општој болници,
 • да прати и анализира резултате анкете о процени и задовољства корисника услуга здравствене службе,
 • да врши све анализе добијених података и исте доставља надлежним институцијама,
 • да прати и доноси мере за рационално коришћење радног времена запослених,
 • да обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима Опште болнице.

 Документа