Google+

Стручни савет

Стручни савет јесте саветодавно тело директора и управног одбора.

Чланови стручног савета су здравствени радници са високом школском спремом које на предлог организационе јединице здравствене установе именује директор.

У раду стручног савета учествује и главна сестра здравствене установе.

Директор здравствене установе не може бити члан стручног савета.

Стручни савет састаје се најмање једном у 30 дана.

Стручни савет у складу са Законом о здравственој заштити:

 1. разматра и одлучује о питањима стручног рада здравствене установе;
 2. предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја здравствене установе;
 3. предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
 4. предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у здравственој установи;
 5. прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у здравственој установи;
 6. обавља и друге послове предвиђене статутом.

Стручни савет Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор као саветодавно тело директора и Управног одбора, има 9. чланова, које на начин утврђен Законом о здравственој заштити именује директор Опште болнице, на период од 4. године.

Одредбама Статута Опште болнице Сомбор предвиђено је да Стручни савет, поред послова утврђених Законом о здравственој заштити:

 1. предлаже приоритет набавке медицинске опреме,
 2. предлаже директору мере за унапређење функционисања Опште болнице у пружању
  здравствене заштите, односно вршењу здравствене делатности,
 3. пружа стручно методолошку помоћ организационим јединицама,
 4. даје мишљење о увођењу нових метода и поступака у области здравствене заштите,
 5. предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Општој
  болници;
 6. предлаже директору чланове Етичког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада,
 7. даје сагласност на допунски рад здравствених радника,
 8. предлаже сагледавање и увођење нових здравствених технологија и коришћење метода
  традиционалне медицине,
 9. разматра рационално коришћење радног времена,
 10. доноси Пословник о раду Стручног савета Опште болнице,
 11. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима Опште болнице.

Стручни савет ради у седницама, које се сазивају најмање једном у 30. дана.

Седнице Стручног савета сазива председник Стручног савета кога бирају чланови Стручног
савета из својих редова.

Стручни савет одлучује ако је присутно више од половине чланова, а одлуке, закључке,
мишљења и препоруке доноси већином гласова од присутног броја чланова Стручног савета.

Стручни савет може за обављање одређених послова образовати посебна радна тела.

Сручни савет доноси Пословник о раду Стручног савета којим се ближе уређује начин рада
Стручног савета, права, дужности и овлашћења председника и чланова Стручног савета, као и друга
питања од значаја за рад Стручног савета.

У складу са чланом 9. Правилника о стручном усавршавању и специјализацији запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника у Општој болници и за потребе болнице одвија се кроз следеће облике:

 1. индивидуалним радом;
 2. одржавањем стручних састанака на нивоу организационих јединица и одељења;
 3. учествовањем у раду стручних удржења и секција;
 4. континуирана едукација на конгресима, курсевима, студијским боравцима, стручни састанцима, публикацијама;
 5. специјализације и уже специјализације;
 6. стручно усавршавање здравствених радника и сарадника са средњом и високом стручном спремом.

Управни одбор Опште болнице, на предлог Стручног савета, доноси Годишњи програм континуиране едукације који мора бити уравнотежен са финансијским средствима предвиђеним за континуирану едукацију.

Директор Опште болнице ће упутиити запосленог на едукацију и то:

 1. Ако се променио систем образовања тако да је запосленом потребан други степен образовања за обављање посла који је до тада обављао.
 2. Ако је Кадровским планом потребно распоредити запослене на послове за које се захтевају додатна знања и вештине и
 3. Ако се при стручном надзору установи недостатак теоријског или практичног знања запосленог и предложи мере едукације.

Послодавац упућује запосленог на стручно усавршавање у складу са делатношћу здравствене установе, према Плану стручног усавршавања (у даљем тексту: План) здравствених радника и здравствених сарадника, који доноси здравствена установа, а на основу предлога Стручног савета здравствене установе.

Руководиоци организационих јединица дужни су да Стручном савету здравствене установе доставе предлог Плана до краја aприла текуће године за наредну годину, водећи рачуна о стручној спреми запослених, области за које је здравственом раднику издата дозвола за самостални рад (лиценца), као и пословима које обављају здравствени сарадници.

Стручни савет разматра достављене предлоге и доставља свој предлог до краја маја текуће године за наредну годину.

План стручног усавршавања усваја Управни одбор здравствене установе и ставља запосленима на увид до краја септембра текуће године за наредну годину.

На предлог Плана мишљење даје Завод за јавно здравље основан за територију на којој здравствена установа обавља делатност.

ПРЕПОРУКЕ Агенције за акредитацију:

Р.У. 25. – Неопходно је унапредити начин рада и афирмисати значај Стручног савета у верификовању докумената важних за рад установе.

Прилог: Предлог Дневног реда за наредну седницу

Љ.Р. 25. – Побољшати праћење стручног усавршавања.

4.1. – Обухватити све запослене Планом стручног усавршавања укључујући све области стручног усавршавања.

4.2. – Омогућити свим запосленим да након усвајања плана од стране стручних органа имају увид и редовно прате извршење плана едукације

Прилог: Табеларни Захтев начелника Стручном савету за стручно усавршавање и очекивана финансијска средства потребна за реализацију истог.

Документа: