Google+

Povratak na Одбори

Oдбор за безбедност и здравље на раду

Чланови одбора:

 • Ђурђа Бараћ, председник Одбора
 • др Снежана Гајић, представник запослених
 • Бошко Кончаревић, представник послодавца
 • Зоран Милић, представник послодавца
 • Мирјана Маричић, представник запослених
 • Срђан Сиљановић, представник запослених
 • Стојица Матарић, представник запослених
 • Љиљана Вујновић, представник запослених
 • Ивана Вујажковић, представник запослених

Дужност и обавезе одбора за безбедност и здравље на раду су да:

 1. буде информисан о резултатима процене ризика
 2. остварује увид у све акте  који се односе на безбедност и здравље на раду
 3. даје предлоге и учествује у разматрању свих питања која се односе на спровођење безбедности и здравља на раду
 4. захтева од послодавца информације о свим подацима  који се односе на на безбедност и здравље на раду
 5. разматра извештај послодоваца  о стању безбедности и здравља на раду запослених,као и о спроведеним мерама
 6. захтева од послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених
 7. захтева вршење инспекцијског надзора ако сматра да нису спроведене одговарајуће мере  безбедности и здравља на раду
 8. упознаје се са налазима и предлозима  или предузетим мерама инспекције рада
 9. разматра извештаје о повредама на раду,професионалним обољењима и обољењима  у вези са радом и о предузетим мерама за  безбедност и здравље на раду од стране послодавца
 10. разматра извештај послодавца о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље
 11. разматра и даје сугестије  на део колективниог уговора код послодавца из области безбедност и здравље на раду   у току преговора за закључивање и даје иницијативу за изм,ене и допуне колективног уговора у овој области
 12. разматра нацрте и предлоге  свих аката пшослодавца у области безбедности и здравље на раду идфаје одговарајуће мишљење и сугестије
 13. разматра и друга питања у складу са законом,колективним уговором и општим актама послодфавца у области безбедности и здравља на раду

Документа