Google+

Нормативни акти

 1. Статут Опште болнице
 2. Правилник о организацији и систематизацији послова
 3. Правилник о радној дисциплини и понашању
 4. Правилник о коришћењу здравствене заштите и кућном реду
 5. Извод из Правилника о коришћењу здравствене заштите и кућном реду
 6. Правилник о поступку јавне набавке унутар Опште болнице
 7. Правилник о стручном усавршавању запослених
 8. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
 9. Правилник о канцеларијском и архивском пословању
 10. Правилник о донацијама
 11. Правилник о интерним контролним поступцима
 12. Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена – пречишћен текст
 13. Одлука о увођењу обима дежурства, приправности и рада по позиву
 14. Пословни кодекс
 15. Колективни уговор код Опште болнице (26.06.2020)
 16. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 17. Правилник о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор
 18. Правилник о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор
 19. Правилник о правима, обавезама и одговорностима запослених који су под дејством алкохола или других опојних средстава
 20. Правилник о управљању сукобом интереса
 21. Правилник о начину остваривања права на накнаду путних трошкова