Google+

Povratak na Менаџмент болнице

Управни одбор

Дужности Управног одбора

Управни одбор, као орган управљања Опште болнице, поред послова утврђених Законом о здравственој заштити:

 • доноси план набавке медицинских и других средстава и опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава;
 • доноси План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
 • одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања;
 • доноси одлуке о средствима у вези са текућим пословањем;
 • одлучује о изградњи и адаптацији објеката Опште болнице, уз сагласност оснивача;
 • доноси одлуке о издавању слободних капацитета (простор и опрема) у закуп, у складу са Законом;
 • утврђује цене здравствених услуга које пружа Општа болница а које нису утврђене уговором са Републичким заводом за здравствено осигурање;
 • именује повремене комисије и друга радна тела;
 • разматра извештај о извршеном надзору над стручним радом;
 • разматра извештај заштитника пацијентових права у складу са Законом;
 • доноси План инвестиција и инвестиционог одржавања и План јавних набавки медицинске и друге опреме и услуга у Општој болници;
 • доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословањем;
 • обавља и друге послове утврђене Законом и овим Статутом, и другим општим актима Опште болнице.

Чланови Управног одбора:

 • др Вања Стакић, стоматолог, представница оснивача, председник;
 • Катица Узелац, дипл.економиста, представница оснивача;
 • Мирјана Бокан, дипл.правник, из здравствене установе.