Google+

Јавна набавка 5/2019 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Имплантати у ортопедији – за период до септембра месеца 2019. године

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 5/2019 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Имплантати у ортопедији – за период до септембра месеца 2019. године
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВЕ (2) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2 – ОДСЕКА ЗА ОПШТУ ИНТЕНЗИВНУ ИНТЕРНИСТИЧКУ ТЕРАПИЈУ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла, а на период од три (3) месеца.

II

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ПОМОЋНИХ РАДНИКА СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

1. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ – ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, са местом рада у БездануДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла, а на период од три (3) месеца.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање за образовни профил медицинска сестратехничар.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком I.1.:

 • положен стручни испит за звање медицинска сестратехничар

 • поседовање лиценце за обављање послова медицинске сестретехничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра-техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком I.1.: IV

Посебни услови за рад на пословима под тачком I.1.:

 • рад у сменама.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком II.1. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено основно образовање.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком II.1.: I

Посебни услови за рад на пословима под тачком II.1.:

 • рад у сменама.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1. потребно је доставити:

 • потписану молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил медицинска сестра-техничар

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинска сестра-техничар

оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању медицинска сестра-техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе у којој су га обавили или потврду о обављеном приправничком стажу издату од стране завода/ института за јавно здравље у ком су полагали стручни испит)

уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком II.1. потребно је доставити:

 • потписану молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и радно место за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију сведочанства/ дипломе о завршеном основном образовању и васпитању

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користитн у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком или путем курирске службе на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за медицинске сестре/ техничаре“ односно „за оглас за спремаче/ спремачице“ или лично преко Службе протокола у Управној згради – соба бр.12.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

По окончању огласног поступка предата документа се неће враћати кандидатима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи. Оглас је активан у периоду 21.03.2019. – 28.03.2019.

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор др Драган Растовић

Донација матураната сомборске гимназије

Матуранти сомборске гимназије „Вељко Петровић“ уручили су у среду, 13. марта, вредну донацију Дечјем одељењу Oпште болнице “Др Радивој Симоновић“ Сомбор. У оквиру хуманитарне акције под називом „Новогодишње честитке за радост деце из Сомбора“, прикупили су средства којима су финансирали куповину инфузионе пумпе за потребе Одељења.

„Хуманитарну акцију спроводимо четврту годину за редом, односно само  настављамо акцију коју су осмислиле пређашње генерације гимназијалаца. Новогодишње честитке почели смо да правимо у новембру прошле године, а продавали смо их пред ногодишње празнике на многим местима у граду. Наше честитке откупила су многа предузећа, Градска управа и грађани, којима се и овом приликом захваљујемо и уз чију помоћ смо успели смо да сакупимо 127.000,00 динара“ – рекао је Милош Загорац, један од ученика који су учествовали у хуманитарној акцији.

У име Дечијег одељења ђацима сомборске гимназије захвалио се начелник, др Милан Арнаут, који је истакао да: „за време мог радног стажа био сам сведок многобројних донација племенитих људи и организација, али ова донација нашем одељењу је сигурно најдража, јер су ова деца диван пример какви сви ми треба да будемо у времену у којем живимо. Изузетно смо захвални ђацима сомборске гимназије јер нам је овај апарат био преко потребан и сигурно без њихове помоћи не бисмо могли да га набавимо. Инфузиона пумпа коштала је око 180.000,00 динара а разлику новца од примљених 127.000,00 динара издвојила је сомборска болница.

Превентивни прегледи слуха

Поступајући по иницијативи Министарства здравља Републике Србије Општa болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од 18. до 22. марта 2019. године у периоду од 13:00 до 15:00 часова организује:

 • ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ СЛУХА

Наведени прегледи обављаће се у згради Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75.

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, дакле и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

Нова опрема за Одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања

Јуче, 07.03.2019., Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор уручена је вредна медицинска опрема набављена средствима донације предузећа „Еуродијагностика“ Београд.

Том приликом Одељењу је уручен:

 • хируршки аспиратор
 • интерпретативни преносни шестоканални ЕКГ апарат са 12 одвода
 • преносни синхрони/асинхрони дефибрилатор
 • два транспортна пацијент монитора.

Колико је ова донација значајна сведоче запослени на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања. Одељење је било без и једног пацијент монитора који су морали, по потреби, да позајмљују из операционих сала, стари дефибрилатор је покварен а ЕКГ се толико често кварио да је стављен ван употребе. Опрема која је јуче пуштена у рад од раног јутра је у потпуној употреби за пацијенте који су примљени у тешком стању и реанимирани на пријемном одељењу Опште болнице Сомбор.

Обавештење о укидању забране посета пацијентима

Услед регистрованог ниског прага интензитета клиничке активности вируса грипа и опадајућег тренда стопе инциденције обољења сличних грипу од понедељка 11. марта 2019. године поново се дозвољавају посете пацијентима у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Комисија за унапређење квалитета рада

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА на XII седници 29.01.2019.године донела је следећа документа:

 • Програм унутрашње провере квалитета стручног рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2019. годину.
 • Упутство Комисије за унапређење квалитета рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор о праћењу показатеља квалитета рада у оквиру ДСГ извештавања

Ова документа можете наћи у области Квалитет рада у болници.

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА на XIII седници 14.02.2019.године донела је следећа документа:

 • Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2018. годину и
 • Интегрисани План сталног унапређења квалитета рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2019. годину.

Ова документа можете наћи у области Комисије/Комисија за унапређење квалитета рада.

Јавна набавка 4/2019 отворени поступак – Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта јавне намене

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 4/2019 отворени поступак – Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта јавне намене
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Обавештење о потпуној забрани посета пацијентима

Обавештавамо јавност да се од дана 13.02.2019. године потпуно забрањују посете пацијентима Опште болнце „Др Радивој Симоновић“ Сомбор због изузетно растућег тренда стопе инциденције обољења сличних грипу.

Потпуна забрана посета је на снази до даљег односно док се не регистурје силазни тренд стопе инциденције обољења сличних грипу.

Одлука по огласу за упућивање доктора медицине на специјализације за потребе Опште болнице за мартовско-априлски уписни рок 2019. године

На огласној табли можете преузети документ: Одлука по огласу за упућивање доктора медицине на специјализације за потребе Опште болнице за мартовско-априлски уписни рок 2019. године

Load more