Google+

Одлука о измени Одлуке бр. 24.-2129/2024-1 од 11.04.2024. године о избору кандидата по расписаном огласу

I

Мења се Одлука број 24.-2129/2024-1 од 11. априла 2024. године о избору кандидата по огласу број 24.-2129/2024, расписаном и објављеном дана 21. марта 2024. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор у делу који се односи на пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на радно место наведено под тачком VI.1. предметног огласа – спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца као и на радно место наведено под тачком VI.3. предметног огласа – спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за заштиту животне и радне средине при Одељењу за санитарни надзор и заштиту животне и радне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, тако што се:

  • ПОНИШТАВА избор кандидаткиња:

  • ИБОЉЕ ВИГ, која је наведеном Одлуком била изабрана за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство – јер у остављеном року Одсеку за кадровске послове није доставила лекарско уверење о здравственој способности за обављање наведених послова ,

  • САНДРЕ ДОТЛИЋ, која је наведеном Одлуком била изабрана за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за заштиту животне и радне средине при Одељењу за санитарни надзор и заштиту животне и радне средине, Служба за техничке и друге послове – јер је престала потреба за заменом одсутне запослене пошто се вратила на своје послове по закључењу боловања,

  • а истовремено ВРШИ ПОНОВНИ ИЗБОР КАНДИДАТА за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца, те је изабрана кандидаткиња:

  • САНДРА ДОТЛИЋ.

II

Кандидаткиња Сандра Дотлић је дужна да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове (зграда Управе – канцеларија бр.4) достави лекарско уверење о здравственој способности без ограничења за обављање послова на које је изабрана овом одлуком, издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Изабрана кандидаткиња Сандра Дотлић је дужна да у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одељењу за санитарни надзор и заштиту животне и радне средине (приземни објекат уз Интерно одељење) достави уверење о негативном налазу на обављеном санитарном прегледу не старије од 6 месеци (уредно попуњену важећу санитарну књижицу), као и оверену фотокопију документа из којег се види да је у потпуности вакцинисана или да је започела имунизацију против вируса заразних болести Морбила односно Хепатитиса Б, осим у случају постојања медицинске привремене или трајне контраиндикације утврђене код кандидаткиње коју утврђује доктор медицине одговарајуће специјалности или стручни тим за контраиндикације, у ком случају је кандидаткиња дужна о томе доставити извештај неког од надлежних органа. Процес имунизације изабране кандидаткиње биће подржан од стране Опште болнице, у складу са позитивним прописима.

Уколико изабрана кандидаткиња Сандра Дотлић буде у потпуности испуњавала здравствене услове потребне за обављање послова на које је изабрана (без ограничења), као и санитарне услове и услове у погледу имунизације против наведених заразних болести, са изабраном кандидаткињом Сандром Дотлић ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрана кандидаткиња бити лично контактирана од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се пријавили на Оглас за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационој јединици за коју се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.