Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-1256/2023, расписаном и објављеном дана 24. фебруара 2023. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабран je кандидат:

  • НЕБОЈША ПРОСЕНИЦА, за обављање послова домара/ мајстора одржавања – водоинсталатера у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због замене запосленог који је привремено спречен за рад – најдуже до његовог повратка са боловања,

као кандидат који у потпуности испуњава услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрани кандидат Небојша Просеница је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидат Небојша Просеница буде испуњавао здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатом Небојшом Просеницом ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидат бити лично контактиран од стране Одсека за кадровске послове.

III

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копију исте доставити организационој јединици за коју је расписан предметни оглас.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.