Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-653/2023, расписаном и објављеном дана 02. фебруара 2023. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су следећи кандидати:

  • ДР СУЗАНА ЖИВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, због замене запослене која је привремено одсутна због обављања јавне функције – најдуже до њеног повратка са обављања јавне функције, али не дуже од закључно са 01. мајем 2023. године,

  • САНДРА ЧАЧИЋ, за обављање послова психолога у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност – Одсека превентивне делатности на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

  • ИНЕС ДРОБЊАК, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошкох болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

  • ДРАГАНА ТОМИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 15. мартом 2024. године,

  • МАРИЈАНА МУЛАИ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

  • МЛАДЕН ОЛУЈИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, али најдуже до закључно са 08. јуном 2023. године,

  • НОРБЕРТ МАРОШ, за обављање послова кувара/ посластичара – кв кувара у одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

  • МЕЛАНИЈА ЛОНЧАР, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге I групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања,

  • НАТАЛИЈА МАРОШ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге I групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком III.2. медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Oдељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, под тачком III.4. медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, под тачком III.5. медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране – за преосталих 2 извршилаца, под тачком III.6. медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, под тачкама III.7. и III.9. – медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, под тачком III.10. – медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гране, под тачком III.11. – медицинске сестре/ техничара у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка – у интензивној нези на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију, под тачком III.12. – медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – у Одсеку анестезије на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, под тачком III.13. – медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Служба за заједничке медицинске делатности и под тачком IV.1. домара/ мајстора одржавања – водоинсталатера у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, није изабран ни један кандидат.

II

Изабрани кандидати др Сузана Живић, Сандра Чачић, Инес Дробњак, Драгана Томић, Маријана Мулаи, Младен Олујић, Норберт Марош, Меланија Лончар и Наталија Марош су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати др Сузана Живић, Сандра Чачић, Инес Дробњак, Драгана Томић, Маријана Мулаи, Младен Олујић, Норберт Марош, Меланија Лончар и Наталија Марош буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Сузаном Живић, Сандром Чачић, Инес Дробњак, Драганом Томић, Маријаном Мулаи, Младеном Олујићем, Норбертом Марош, Меланијом Лончар и Наталијом Марош ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.