Google+

Јавни оглас за продају отпада – старог гвожђа, путем прикупљања писаних понуда

На основу Закона о управљању оптпадом („Сл.гласник РС“, бр.: 36/2009,88/2010,14/2016 и 95/2018) и Одлуке о продаји неопасног отпада – старог гвожђа број: 24-2108/2023, Комисија за спровођење поступка продаје старог гвожђа објављује:

Јавни оглас за продају отпада – старог гвожђа, путем прикупљања писаних понуда

  1. Подаци о предмету продаје:

Продаје се отпад – старо гвожђе, од расходованих основних средстава, на локацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75.

Категорија отпада према Листи категорија отпада (Q лист): Q16.

Индексни број отпада према Каталогу отпада: 20 01 40.

Карактер отпада: неопасан.

Количина отпада: 34 t.

Минимална почетна цена откупа по јединици мере откупа предметног отпада износи: 25,00 дин /kg без ПДВ-а.

  1. Место и начин прибављања додатних информација:

Непосредан увид и преузимање документације, неопходне за припремање понуде, заинтересована лица могу извршити, уз претходну најаву на телефон 025/467-742 (контакт особа: Татјана Вујичић), у просторијама Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр.: 75, до крајњег рока за достављање понуда.

  1. Обавезе понуђача – купца:

За реализацију уговора понуђач – купац је дужан да обезбеди:

-алат за манипулацију отпадом-старим гвожђем;

-возила за транспорт отпада-старог гвожђа (атестирана у складу са прописима);

-мерење на мерном месту са вагом за мерење која поседује атест;

-утовар и одвожење старог гвожђа обавља уз спровођење свих мера прописанихпозитивним прописима;

-преузме укупну количину старог гвожђа из тачке 1. овог огласа;

-све услове да не дође до штете на околном земљишту приликом утовара и одвоза старог гвожђа;

-да надоканди евентуалну штету коју проузрокује приликом утовара и одвоза старог гвожђа.

  1. Услови за учешће у поступку прикупљања писаних понуда:

Понуђач-купац старог гвожђа може бити свако правно лице или предузетник, који поседује дозволу за сакупљање/ транспорт/ третман/ складиштење/ поновно искоришћење/ одлагање, односно једну интегралну дозволу која се тиче неке од напред наведених операција са врстом отпада која је предмет овог огласа, или свако правно лице или предузетник, који поседује закључен важећи и одговарајући Уговор са оператером регистрованим за сакупљање/ транспорт/ третман/ складиштење/ поновно искоришћење/ одлагање врсте отпада која је предмет овог огласа.

  1. Обавезан саржај понуде:

* Подаци о подносиоцу понуде:

– за правна лица: пословно име, адресу и седиште, матични број и порески идентификациони број ( ПИБ ), име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање, потпис и печат.

– за предузетнике: пословно име/име и презиме предузетника, адресу и седиште предузетника, матични број и ЈМБГ грађана, његов потпис и печат.

* Цена:

– Понуђену цену откупа отпада старог гвожђа по јединици мере (дин/kg) (на понуђену цену купац плаћа ПДВ);

* Прилоз и докази уз понуду:

– Копија извода или решења о упису понуђача у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) или други одговарајући регистар (број и датум).

– Овлашћење, пуномоћје за лице које заступа понуђача-купца у поступку.

– Понуђач је дужан да уз понуду достави и фотокопију дозволе, односно фотокопију уговора и дозволе из тачке 4. овог огласа.

* Изјава понуђач (заступника подносиоца понуде)

– Изјаву да ће извршити одношење неопасног отпада о свом трошку.

– Изјаву којом се прихватају сви услови из овог огласа и даје сагласност да исти представљају елементе за закључење уговора о купопродаји старог гвожђа.

  1. Рок за подношење понуда је до 12.04.2023. године у 10,00 часова.

7.Време и место одржавања отварања писаних понуда:

Отварање понуда је јавно и обавиће се комисијски дана 13.04.2023. године у 12,00 часова, на адреси улица Војвођанска бр. 75, Сомбор.

О отварњу понуда води се записник који потписују чланови комисије и присутни понуђачи, односно њихови овлашћени представници.

8.Критеријум за оцену понуда:

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понђена цена откупа по једници мере откупа (дин/kg).

Понуђена цена откупа по једници мере откупа не може бити мања од почетне цене за откуп из тачке 1. огласа 25,00дин/kg без ПДВ-а.

Уколико је више понуђача доставило понуду са једнаком понуђеном ценом откупа поступак ће се наставити путем јавне лицитације.

9. Начин и рок обавештавања учесника о резултатима спроведеног поступка:

Решење о изабраном понуђачу, а у вези са предметом овог огласа биће донето у року од три дана од дана отварања понуда и објављено на интернет страници Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75, те достављено учесницима у поступку.

Уколико правно лице/предузетник из решења не приступи закључењу уговора о купопродаји старог гвожђа у року од три дана од дана достављања, губи право на откуп старог гвожђа.

10. Период на који се закључује уговор о купопродаји отпада – старог гвожђа:

Са понуђачем који понуди највишу цену уговор се закључује се на период од 3 месеца.

11. Динамика плаћања уговорене цене:

Плаћање се врши у року од 7 дана од дана пријема фактуре од стране купца.

12.Праћење реализације уговора:

Купац може почети са утоваром и одношењем старог гвожђа како је понудом регулисано. У том смислу овлашћени представници купца и продавца сачиниће и потписати записник о извршеној примопредаји. Стварна количина старог гвожђа утврдиће се на основу мерења и биће унета у образац-Документ о кретању отпада, који купац попуњава, а оверава одговорно лице код продавца.

Надзор над утоваром, одвозом и мерењем вршиће се уз присуство овлашћеног представника продавца.

Власништво продавца над отпадом престаје преузмањем истог од стране купца и предајом одговарајуће копије – Документа о кретању отпадом.

13. Општа правила:

Понуда која не садржи све огласом наведене елементе и доказе, неће се узети у разматрање.

Понуда се може доставити на Обрасца за подношење понуда сачињеном од стране продавца, или на сопственом обрасцу који мора да садржи све елементе из Обрасца за подношење понуда, односно све податке и прилоге (доказе) из тачке 5. овог огласа.

Понуда мора бити исписана на српском језику, читко, без прецртавања и исправљања написаног текста. Писана понуда подноси се непосредно или путем поште (препорученом пошиљком) у затвореној коверти на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр.75, са назнаком: „Понуда за откуп старог гвожђа“ – НЕ ОТВАРАТИ.

На коверти се уписује назив, седиште и адреса понуђача-купца.

Понуђач може поденти само једну понуду.

Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се и уколико пристигне једна благовремена понуда.

Неблаговремене и неисправне понуде ће бити одбачене.

Купац старог гвожђа је дужан да у свему поступа сагласно Закону о управљању отпадом.

14. Овај оглас се објављује на огласној табли и интернет страници Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75.

Комисија за спровођење поступка продаје старог гвожђа