Google+

Одлука о измени Одлуке бр. 24.-720/2024-1 од 14.02.2024. године о избору кандидата по расписаном огласу

I

Мења се Одлука број 24.-720/2024-1 од 14. фебруара 2024. године о избору кандидата по огласу број 24.-720/2024, расписаном и објављеном дана 25. јануара 2024. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор у делу који се односи на пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на радно место спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца, тако што се:

  • ПОНИШТАВА избор кандидаткиња:

  • ЈЕЛЕНЕ ЛОВРИЋ, која је наведеном Одлуком била изабрана за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, јер је Лекарским уверењем рег. број: 840526 од дана 22.02.2024. године које је именованој издала Служба медицине рада Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, а које је именована 22.02.2024. године доставила Одсеку за кадровске послове, донет закључак и мишљење на основу којих је констатовано да утврђена здравствена ограничења представљају значајну препреку за ангажовање именоване на наведеном радном месту те да због њих не би било могуће применити све прописане мере заштите на раду и да постоји велика вероватноћа да би, и поред примене свих њој доступних мера заштите на раду, услови рада на наведеном радном месту могли у великој мери негативно да утичу на здравствено стање именоване,

  • СЛАЂАНЕ ВЕЧЕРКО, која је наведеном Одлуком била изабрана за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, јер је Лекарским уверењем рег. број: 840659 од дана 23.02.2024. године које је именованој издала Служба медицине рада Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, а које је именована 23.02.2024. године доставила Одсеку за кадровске послове, донет закључак и мишљење на основу којих је констатовано да утврђена здравствена ограничења представљају значајну препреку за ангажовање именоване на наведеном радном месту те да због њих не би било могуће применити све прописане мере заштите на раду и да постоји велика вероватноћа да би, и поред примене свих њој доступних мера заштите на раду, услови рада на наведеном радном месту могли негативно да утичу на здравствено стање именоване,

  • а истовремено ВРШИ ИЗБОР ДРУГИХ КАНДИДАТА који су се пријавили и испуњавају услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те су изабране кандидаткиње:

  • МИЛАНА ЈАЊИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца и

  • МИРЈАНА ГАБРИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца.

II

Новоизабране кандидаткиње Милана Јањић и Мирјана Габрић су дужне да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабране кандидаткиње Милана Јањић и Мирјана Габрић буду испуњавале здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраном кандидаткињама Миланом Јањић и Мирјаном Габрић ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду на одређено време, у вези чега ће изабране кандидаткиње Милана Јањић и Мирјана Габрић бити лично контактиране од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се пријавили на Оглас за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, и спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационој јединици за коју се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.