Google+

Менаџмент болнице

Генерални директор

Заменик директора

Помоћници директора

Управни одбор

Надзорни одбор

Главна сестра

 

 

Генерални директор

в. д. директора Опште болнице др Драган РАСТОВИЋ специјалиста дечије хирургије   Дужности и обавезе Директора Опште болнице Директор Опште болнице: организује и руководи процесом рада Опште болнице; представља и заступа Општу болницу и одговоран је за законитост рада Опште болнице; одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите у Општој болници и одговара за …

Главна сестра

Главна сестра болнице ВМС Бранка КОЈИЋ  

Заменик директора

Заменик директора

Надзорни одбор

Дужности Надзорног одбора Надзорни одбор: разматра извештаје о раду и пословању Опште болнице и завршни рачун Опште болнице; врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Опште болнице; врши увид у спровођење одлука Управног одбора; разматра извештаје ревизора, налазе и акте инспекцијских и других органа; доноси Пословник о свом раду; …

Помоћници директора

Помоћник директора за медицинска питања др Дејан МИЛИНКОВИЋ, спец. ортопед Помоћник директора за организацију здравствене службе др Раденко СТАНИЋ, субспецијалиста васкуларни хирург Помоћник директора за економско-финансијске послове Сава КРЕНДИЋ, дипл. економиста Помоћник директора за правне, опште и кадровске послове Мирјана БОКАН, дипл. правник Помоћник директора за техничке послове  

Управни одбор

Дужности Управног одбора Управни одбор, као орган управљања Опште болнице, поред послова утврђених Законом о здравственој заштити: доноси план набавке медицинских и других средстава и опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава; доноси План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника; одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања; доноси одлуке о средствима у …