Google+

Повратак на Менаџмент болнице

Генерални директор

в. д. директора Опште болнице
др Милан ГРБА
специјалиста – уролог

milan_grbaРођен 13.06.1958. у Кљајићеву, општина Сомбор, где је завршио и Основну школу. Гимназију у Сомбору завршава 1977. године. Дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1983. године. Након положеног Државног испита и одслужења војног рока ради као лекар опште праксе у две градске амбуланте и у амбулантама у селима Чонопљи и Кљајићеву. 1986. године започиње специјализацију из Урологије а специјалистички испит полаже 1991. године на Медицинском факултету у Новом Саду.

Дужности и обавезе Директора Опште болнице

Директор Опште болнице:

 • организује и руководи процесом рада Опште болнице;
 • представља и заступа Општу болницу и одговоран је за законитост рада Опште болнице;
 • одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите у Општој болници и одговара за спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој болници;
 • доноси одлуке о одобравању специјализација и ужих специјализација здравствених радника и здравствених сарадника;
 • одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених из радног односа;
 • одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Опште болнице;
 • доноси акт о организацији и систематизацији послова у Општој болници;
 • предлаже програм рада и развоја Опште болнице;
 • одговоран је за извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских и другим законом овлашћених органа;
 • утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у складу са законом;
 • извршава одлуке Управног одбора и Надзорног одбора;
 • именује и разрешава запослене са посебним овлашћењима и одговорностима: помоћнике директора и руководиоце организационих јединица, као и Главну сестру Опште болнице;
 • именује и разрешава чланове Стручног савета, Етичког одбора и Комисије за праћење квалитета рада, као и других Комисија које делују у саставу Опште болнице;
 • врши и друге послове утврђене Законом о здравственој заштити, другим законима, Статутом и другим општим актима Опште болнице.