Google+

дец 01 2016

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

– пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за обављање послова:

 1. КВ КУВАРА у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци.
 2. ПЕГЛЕРКЕ у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци.
 3. РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ ПРИ ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци
 4. ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА ДЕЗИНФЕКЦИЈИ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у Одсеку за заштиту животне средине при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци.
 5. КОНТИСТЕ КУПАЦА-ДОБАВЉАЧА у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период до 12 (дванаест) месеци.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 30.11.2016. – 07.12.2016.

нов 23 2016

Обавештење о ступању на снагу Правилника о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

Дана 23.11.2016. године ступио је на снагу Правилника о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5260/2016 од 07.11.2016. године.

Увид у текст Правилника о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5260/2016 од 07.11.2016. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

нов 23 2016

Обавештење о ступању на снагу Правилника о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

Дана 23.11.2016. године ступио је на снагу Правилника о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5259/2016 од 07.11.2016. године.

Увид у текст Правилника о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5259/2016 од 07.11.2016. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

нов 23 2016

Обавештење о ступању на снагу Правилника о измени и допуни Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

Дана 23.11.2016. године ступио је на снагу Правилника о измени и допуни Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5258/2016 од 07.11.2016. године.

Увид у текст Правилника о измени и допуни Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, бр. 29-5258/2016 од 07.11.2016. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о измени и допуни правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

нов 16 2016

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу за пријем у радни однос број 29.-5167/2016, расписаном и објављеном дана 02. новембра 2016. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, изабрани су селедећи кандидати:

 • ВУЈАСИНОВИЋ МИЛЕНА, за обављање послова под тачком I.1.: радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, са описом послова датим под тачком 33.4. Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године (у даљем тексту: Правилник), на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период од 12 (дванаест) месеци,
 • ЗЕЈАК ВЕСНА, за обављање послова под тачком I.1.: радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, са описом послова датим под тачком 33.4. Правилника, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период од 12 (дванаест) месеци,
 • ДУШАНИЋ ДРЕНКА, за обављање послова под тачком I.1.: радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, са описом послова датим под тачком 33.4. Правилника, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период од 12 (дванаест) месеци,
 • МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛЕНА, за обављање послова под тачком I.1.: радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, са описом послова датим под тачком 33.4. Правилника, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период од 12 (дванаест) месеци,
 • МАРТИНОВИЋ СУЗАНА, за обављање послова под тачком I.1.: радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, са описом послова датим под тачком 33.4. Правилника, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период од 12 (дванаест) месеци,
 • БОШЊАК МИРОСЛАВА, за обављање послова под тачком I.2.: радника на одржавању хигијене при Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове, са описом послова датим под тачком 33.7. Правилника, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период од 12 (дванаест) месеци,
 • МАРКОВИЋ ЉУБОМИР, за обављање послова под тачком II.1.: машинбравара у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке  послове, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период од 8 (осам) месеци,
 • ЈОВЕТИЋ ЖЕЉКО, за обављање послова под тачком III.1.: носача болесника на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, а на период од 12 (дванаест) месеци, као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Изабрани кандидат Мартиновић Сузана је дужна да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидат Мартиновић Сузана испуњава здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатом Мартиновић Сузаном ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидат бити лично контактиран од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове већ имају приложен важећи  доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора директору Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

нов 16 2016

Јавна набавка мале вредности 48/2016 – Набавка ултразвучног апарата са колор доплером и три сонде: вагиналном, конвексном и кардиолошко педијатријском

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 48/2016 – Набавка ултразвучног апарата са колор доплером и три сонде: вагиналном, конвексном и кардиолошко педијатријском.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

нов 15 2016

Јавна набавка 49/2016 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 49/2016 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

нов 14 2016

Конкурс за избор и именовање директора

Расписан је конкурс за избор и именовање ДИРЕКТОРА Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст конкурса можете преузети у одељку Радни односи.

Конкурс је објављен 12.11.2016. године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

нов 07 2016

Јавна набавка 46/2016 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 46/2016 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

нов 07 2016

Распоред програма континуиране медицинске едукације за новембар 2016. године

Истакнут је распоред програма континуиране медицинске едукације за месец новембар. Документ можете погледати у одељку: Распоред програма континуиране медицинске едукације.

Старије објаве «