Google+

Јавна набавка 2/2020 отворени поступак – Набавка потрошног материјала и санитетског материјала – поновљен поступак

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 2/2020 отворени поступак – Набавка потрошног материјала и санитетског материјала – поновљен поступак
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности 5/2020 – Набавка радова – редовно одржавање објеката

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 5/2020 – Набавка радова – редовно одржавање објеката
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Ново санитетско возило за Општу болницу Сомбор

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је у петак, 15.05.2020., кључеве 21 санитетског возила са пратећом медицинском опремом представницима здравствених установа у АП Војводини, за шта је из покрајинског буџета издвојено 100 милиона динара.

По Одлуци Владе АПВ једно од двадесет и једног возила дато је на коришћење Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Санитетско возило марке „FIAT Ducato“, укупне вредности 4.761.900,00 динара, опремљено је са:

 • фиксним сетом за кисеоник;
 • носилом;
 • кардиолошком столицом;
 • ЕКГ апаратом и
 • дефибрилатором.

Др Драган Растовић је истакао да „наведена опрема углавном задовољава ургентни транспорт, а недавно смо добили и транспортни респиратор, тако да, опрема ће бити комплетна”,

Покрајински секретар за здравство проф. др Зоран Гојковић изјавио је да је ова покрајинска влада од првог дана улагала у здравствени систем Војводине, као и у овај важан сегмент, набавку санитетских возила и возила за дијализу са комплетном пратећом медицинском опремом, неопходних за ефикаснији рад свих здравствених установа, у нади да ће се наставити континуирано улагање у област здравства.

В.д. директора Опште болнице Сомбор, др Драган Растовић, том приликом је истакао: ”У задње четири године Покрајинска влада је издвојила значајна средства за све сегменте унапређења рада свих здравствених установа, како инфраструктурних тако и у занављања медицинске опреме, набавку нове опреме, улагања у кадрове, и могу напоменути да у задње 4 године, само здравствене установе Покрајине су добиле 60 санитетских возила, за разлику од нпр. 2005. до 2016. године, за 11 година, Покрајина је издвојила средства само за 16 возила за целу територију АПВ“.

Он додаје и да је значај овог возила за Општу болницу Сомбор утолико већи када се узме у обзир да у току једне године из наше установе се превезе у просеку од 350 до 400 ургентних транспорта у установе терцијарног нивоа, те је још једном изразио захвалност за овако важну донацију, како у своје лично име и у име здравствених радника Опште болнице Сомбор, тако и у име свих грађана Западнобачког округа.

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДАНАЕСТОРО (11) МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2 – ОДСЕКА ЗА ОПШТУ ИНТЕНЗИВНУ ИНТЕРНИСТИЧКУ ТЕРАПИЈУ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која користи право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета – до њеног повратка, а најдуже до закључно са 18. јуном 2020. године, односно

 2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеПЕТОРО (5) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца, односно

 3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – до њеног повратка са боловања, односно

 4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која користи право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета – до њеног повратка са боловања, а најдуже до закључно са 29. августом 2020. године, односно

 5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која користи право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета – до њеног повратка са боловања, а најдуже до закључно са 09. мајем 2021. године, односно

 6. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СА ОБРАЗОВАНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ, КОЈЕ СУ ОРГАНИЗОВАНЕ ЗА ДВАДЕСЕТЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИЈЕМ И ЗАДРЖАВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА БЕЗ ПРИСТАНКА – У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца, односно

 7. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – због замене запослене која је привремено спречена за рад – до њеног повратка са боловања.

II

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која користи право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета – до њеног повратка, а најдуже до закључно са 13. децембром 2020. године.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама I.1.-I.7. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање за образовни профил медицинска сестратехничар.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачкама I.1.-I.7.:

 • положен стручни испит за звање медицинска сестратехничар

 • поседовање лиценце за обављање послова медицинске сестретехничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра-техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкама I.1.- I.7.: IV

Посебни услови за рад на пословима под тачкама I.1.- I.7.:

 • рад у сменама.

Посебни услови за рад на пословима под тачкoм I.7.:

 • посебна обученост за рад у интензивној терапији – рад са мониторима.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком II.1. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање за образовни профил лабораторијски техничар.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком II.1.:

 • положен стручни испит за звање лабораторијски техничар

 • поседовање лиценце за обављање послова лабораторијског техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком II.1.: IV

Посебни услови за рад на пословима под тачком II.1.:

 • рад у сменама.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама I.1.-I.7. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил медицинска сестра-техничар

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинска сестра-техничар

 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању медицинска сестра-техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

 • потврду о посебној обучености за рад у интензивној терапији – рад са мониторима – само за кандидате који се пријављују за обављање послова под тачком I.7.

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа – ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА СЕ ПОДНОСИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ – УПУТСТВО СЕ НАЛАЗИ НА WEB-АДРЕСИ http://www.nsz.gov.rs/live/o-nama/podno_enje_zahteva_za_izdavanje_uverenja_o_nezaposlenosti_elektronskim_putem.cid65230

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију картона имунизације/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкoм II.1. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил лабораторијски техничар

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање лабораторијски техничар

 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима лабораторијског техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању лабораторијски техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа – ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА СЕ ПОДНОСИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ – УПУТСТВО СЕ НАЛАЗИ НА WEB-АДРЕСИ http://www.nsz.gov.rs/live/o-nama/podno_enje_zahteva_za_izdavanje_uverenja_o_nezaposlenosti_elektronskim_putem.cid65230

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију картона имунизације/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраним кандидатима који буду примљени у радни однос за обављање послова под тачкама I.3 и I.7. ће уговором о раду бити одређен пробни рад који ће трајати 6 (ШЕСТ) месеци.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ПУТЕМ КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за медицинску сестру“ односно „за оглас за лабораторијског техничара“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Неблаговремене, недозвољене и непотпуне пријаве и пријаве које нису потписане од стране кандидата као и уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи. Оглас је активан у периоду 15.05.2020. – 22.05.2020.

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић

Донације реномираних спортиста Општој болници Сомбор

Током трајања пандемије Корона вируса многи људи добре воље помогли су, и настављају да помажу, Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Од најмањих донација до набавке значајне и скупе опреме, наша установа се неизмерно захваљује.

Најзначајнију донацију Општа болница Сомбор је примила од прослављеног кошаркаша Николе Јокића и његове породице. Набавком портабилног ултразвучног апарата „Logiq V-2“ произвођача „General Electric“ наша установа је добила могућност примене савремене, доказане методе ултразвука плућа за дијагностиковање и праћење пнеумоније изазване SARS-CoV-2 вирусом где је ултразвук, нарочито портабилни, нашао примену, пре свега као метода која је јефтина, брза, лако поновљива и без радијације.

Значајна употреба овог апарата биће и након окончања пандемије где Општа болница Сомбор наставља да користи уређај који је лако преносив и може имати примену у Служби за радиологију, на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, у Ангио сали, на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију…

Осим наведног апарата породица Јокић је донирала и заштитну опрему: заштитне маске, каљаче и капе.

13.05.2020. уручена је опрема набављена захваљујући донацији фудбалера Милоша Косановића

Милош Косановић донирао је Граду Сомбору 9.000 евра за помоћ у борби против пандемије корона вируса, са жељом да се помогне здравственим установама и његовом родном месту Чонопљи. Градско веће града Сомбора одлучило је да се од донираних средстава, 583.332,00 динара, део издвоји Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за набавку четири аспиратора „Aspeed Professional“ са две пумпе 1Л и видео ларингоскопа „VS-10“.

Др Драган Растовић том приликом захвалио се на вредној донацији која ће, према његовим речима, сигурно унапредити рад ове здравствене установе у данашње време Ковид епидемије.

Др Соња Вукелић Газдић, начелница Одељења за анестезију и интензивну терапију, рекла је да ће ова опрема бити врло корисна и након завршетка епидемије: „Видео ларингоскоп је део опреме који до сада нисмо имали и који у многоме помаже раду анестезиолога, првенствено у ситуацији епидемије Корона вирусом. Он пружа безбедност анестезиологу и анестетичару који успостављају дисајни пут код најтежих пацијената“ објаснила је др Соња Вукелић Газдић и додала да су веома значајни и донирани аспиратори за одржавање дисања пацијената, који ће се користити на свим одељењима болнице.

Јавна набавка мале вредности 4/2020 – Набавка услуга управљања отпадом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 4/2020 – Набавка услуга управљања отпадом
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности 3/2020 – Набавка медицинских гасова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 3/2020 – Набавка медицинских гасова
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Обавештење за пацијенте на оралној антикоагулантној терапији

Од 13.05.2020. године Служба трансфузије заказује пацијенте на оралној антикоагулантној терапији радним данима од 12 до 14 часова.

Број телефона за заказивање: 025/467-753

Обавештење о начину рада Опште болнице

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће једини улаз у Општу болницу „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бити као и до сада главни улаз на портирницу из улице Симе Матавуља, на коме ће се обављати тријажа пацијената.

Дозвољено је паркирање на јавној површини у улици Симе Матавуља, Ђуре Салаја и Сарајевској, и ЈКП „Паркинг сервис“ Сомбор ће изузети од наплате паркирања паркинг у Војвођанској улици за потребе паркирања возила запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, као и за потребе пацијената.

Служба цивилне заштите Града Сомбора наставиће обезбеђивање објеката Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у времену од 7 до 14 часова сваког дана.

Досадашњи режим рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор важиће до даљњег.

С поштовањем,

в. д. директора

др Драган Растовић

Јавна набавка мале вредности 1/2020 – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 1/2020 – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Load more