Google+

Јавни оглас за продају отпада – старог гвожђа, путем прикупљања писаних понуда

На основу Закона о управљању оптпадом („Сл.гласник РС“, бр.: 36/2009,88/2010,14/2016 и 95/2018) и Одлуке о продаји неопасног отпада – старог гвожђа број: 23-2546/2022, Комисија за спровођење поступка продаје старог гвожђа објављује:

Јавни оглас за продају отпада – старог гвожђа, путем прикупљања писаних понуда

1. Подаци о предмету продаје:

Продаје се отпад – старо гвожђе, од расходованих основних средстава, на локацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75.

Категорија отпада према Листи категорија отпада (Q лист): Q16.

Индексни број отпада према Каталогу отпада: 20 01 40.

Карактер отпада: неопасан.

Количина отпада: 3-4 t.

Минимална почетна цена откупа по јединици мере откупа предметног отпада износи: 40,00 дин /kg

2. Место и начин прибављања додатних информација:

Непосредан увид и преузимање документације, неопходне за припремање понуде, заинтересована лица могу извршити, уз претходну најаву на телефон 025/467-742 (контакт особа: Татјана Вујичић), у просторијама Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр.: 75, сваке среде у времену од 11:00-13:00 часова, до крајњег рока за достављање понуда.

3. Обавезе понуђача – купца:

За реализацију уговора понуђач – купац је дужан да обезбеди:

-алат за манипулацију отпадом-старим гвожђем;

-возила за транспорт отпада-старог гвожђа (атестирана у складу са прописима);

-мерење на мерном месту са вагом за мерење која поседује атест;

-утовар и одвожење старог гвожђа обавља уз спровођење свих мера прописанихпозитивним прописима;

-преузме укупну количину старог гвожђа из тачке 1. овог огласа;

-све услове да не дође до штете на околном земљишту приликом утовара и одвоза старог гвожђа;

-да надоканди евентуалну штету коју проузрокује приликом утовара и одвоза старог гвожђа.

4. Услови за учешће у поступку прикупљања писаних понуда:

Понуђач-купац старог гвожђа може бити свако правно лице или предузетник, који поседује дозволу за сакупљање/ транспорт/ третман/ складиштење/ поновно искоришћење/ одлагање, односно једну интегралну дозволу која се тиче неке од напред наведених операција са врстом отпада која је предмет овог огласа, или свако правно лице или предузетник, који поседује закључен важећи и одговарајући Уговор са оператером регистрованим за сакупљање/ транспорт/ третман/ складиштење/ поновно искоришћење/ одлагање врсте отпада која је предмет овог огласа.

5. Обавезан саржај понуде:

* Подаци о подносиоцу понуде:

– за правна лица: пословно име, адресу и седиште, матични број и порески идентификациони број ( ПИБ ), име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање, потпис и печат.

– за предузетнике: пословно име/име и презиме предузетника, адресу и седиште предузетника, матични број и ЈМБГ грађана, његов потпис и печат.

* Цена:

– Понуђену цену откупа отпада старог гвожђа по јединици мере (дин/kg) (на понуђену цену купац плаћа ПДВ);

* Прилоз и докази уз понуду:

– Копија извода или решења о упису понуђача у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) или други одговарајући регистар (број и датум).

– Овлашћење, пуномоћје за лице које заступа понуђача-купца у поступку.

– Понуђач је дужан да уз понуду достави и фотокопију дозволе, односно фотокопију уговора и дозволе из тачке 4. овог огласа.

* Изјава понуђач (заступника подносиоца понуде)

– Изјаву да ће извршити одношење неопасног отпада о свом трошку.

– Изјаву којом се прихватају сви услови из овог огласа и даје сагласност да исти представљају елементе за закључење уговора о купопродаји старог гвожђа.

6. Рок за подношење понуда је до 17.06.2022. године у 10,00 часова.

7.Време и место одржавања отварања писаних понуда:

Отварање понуда је јавно и обавиће се комисијски дана 17.06.2022. године у 12,00 часова, на адреси улица Војвођанска бр. 75, Сомбор.

О отварњу понуда води се записник који потписују чланови комисије и присутни понуђачи, односно њихови овлашћени представници.

8.Критеријум за оцену понуда:

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понђена цена откупа по једници мере откупа (дин/kg).

Понуђена цена откупа по једници мере откупа не може бити мања од почетне цене за откуп из тачке 1. огласа 40,00дин/kg.

Уколико је више понуђача доставило понуду са једнаком понуђеном ценом откупа поступак ће се наставити путем јавне лицитације.

9. Начин и рок обавештавања учесника о резултатима спроведеног поступка:

Решење о изабраном понуђачу, а у вези са предметом овог огласа биће донето у року од три дана од дана отварања понуда и објављено на интернет страници Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр.: 75, те достављено учесницима у поступку.

Уколико правно лице/предузетник из решења не приступи закључењу уговора о купопродаји старог гвожђа у року од три дана од дана достављања, губи право на откуп старог гвожђа.

10. Период на који се закључује уговор о купопродаји отпада – старог гвожђа:

Са понуђачем који понуди највишу цену уговор се закључује се на период од 12 месеци.

11. Динамика плаћања уговорене цене:

Плаћање се врши у року од 7 дана од дана пријема фактуре од стране купца.

12.Праћење реализације уговора:

Купац може почети са утоваром и одношењем старог гвожђа како је понудом регулисано. У том смислу овлашћени представници купца и продавца сачиниће и потписати записник о извршеној примопредаји. Стварна количина старог гвожђа утврдиће се на основу мерења и биће унета у образац-Документ о кретању отпада, који купац попуњава, а оверава одговорно лице код продавца.

Надзор над утоваром, одвозом и мерењем вршиће се уз присуство овлашћеног представника продавца.

Власништво продавца над отпадом престаје преузмањем истог од стране купца и предајом одговарајуће копије – Документа о кретању отпадом.

13. Општа правила:

Понуда која не садржи све огласом наведене елементе и доказе, неће се узети у разматрање.

Понуда се може доставити на Обрасца за подношење понуда сачињеном од стране продавца, или на сопственом обрасцу који мора да садржи све елементе из Обрасца за подношење понуда, односно све податке и прилоге (доказе) из тачке 5. овог огласа.

Понуда мора бити исписана на српском језику, читко, без прецртавања и исправљања написаног текста. Писана понуда подноси се непосредно или путем поште (препорученом пошиљком) у затвореној коверти на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр.75, са назнаком: „Понуда за откуп старог гвожђа“ – НЕ ОТВАРАТИ.

На коверти се уписује назив, седиште и адреса понуђача-купца.

Понуђач може поденти само једну понуду.

Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се и уколико пристигне једна благовремена понуда.

Неблаговремене и неисправне понуде ће бити одбачене.

Купац старог гвожђа је дужан да у свему поступа сагласно Закону о управљању отпадом.

14. Овај оглас се објављује на огласној табли, интернет страници Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75 и „Сомборским новинама“.

Комисија за спровођење поступка продаје старог гвожђа

Обавештење о новој функционалној реорганизацији одељења Опште болнице Сомбор

Поштовани, због побољшања епидемиолошке ситуације и смањења броја пацијената оболелих од заразне болести COVID-19, обавештавамо јавност да од 01. јуна 2022. године долази до измена у организацији рада следећих одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор:

Ковид одељење за плућне болести, које је до сада било смештено у згради Одељења за плућне болести, од 1. јуна премешта се у зграду Дијабетичарског диспанзера, где се тренутно налази Наранџасти пункт.

Сви пацијенти који имају симптоме COVID-19 инфекције и даље долазе на Наранџасти пункт (зграду Дијабетичарског диспанзера).

Тестирање пацијената довежених колима СХМП, код којих постоји сумња на COVID-19 инфекцију, обавља се као и до сада на Наранџастом пункту. Молимо Службу ХМП да буду стрпљиви и да сачекају резултате тестирања на SARS CoV-2 инфекцију пре одвожења пацијента на неко друго одељење.

Одељење за инфективне болести са амбулантом за инфективне болести премешта се у зграду Одељења за плућне болести.

С поштовањем,
в.д. директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Драган Растовић

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-2056/2022, расписаном и објављеном дана 27. априла 2022. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњено радно место по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.1427/2022 од 23. марта 2022. године (у даљем тексту: Правилник), а који је измењен актом број 24.-2056/2022-1 од 27. априла 2022. године, изабрана је следећа кандидаткиња:

 • МИНА КУСОНИЋ, за обављање послова магистра фармације у Одсеку болничке апотеке, Сектор за заједничке медицинске делатности,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су кандидати:

 • МИРЈАНА ЛУКИЋ, за обављање послова лабораторијског техничара у дијагностици у Служби за снабдевању крвљу и крвним продуктима, Сектор за заједничке медицинске делатности, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • МИЛЕ ПЕШУТ, за обављање послова техничара инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме – машинисте АТК у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • НИКОЛИНА ГАТАРИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге I групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања,

 • АЛЕКСАНДРА КАРАС, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге II групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком I.1. предметног огласадоктора медицине на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, под тачком I.2. доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, под тачком III.1. медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, под тачком III.2. медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за општу интензивну интернистичку терапију на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, под тачкама III.3.-III.6. – медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, под тачком III.7. медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, под тачком III.8. медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, под тачком III.9. медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, под тачком III.10. – медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране, под тачком III.11. – медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за ухо. грло и нос, Сектор за хируршке гране, под тачком III.12. – медицинске сестре/ техничара на осталим боничким одељењима у Одсеку за палијативно збрињавање, Служба за продужено лечење и негу, под тачком III.13. – медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, под тачком III.14. – медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима – у терапеутском блоку на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности, није изабран ни један кандидат, као и под тачком VI.2.спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге II групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове – за преосталог једног извтшиоца, није изавран ни један кандидат.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком VI.3. предметног огласаспремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге III групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, није изабран ни један кандидат јер се одсутна запослена вратила са боловања.

II

Изабрани кандидати Мина Кусонић, Мирјана Лукић, Миле Пешут, Николина Гатарић и Александра Карас су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Изабрана кандидаткиња Александра Карас је дужна да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави оверену фотокопију документа из којег се види да је кандидаткиња започела имунизацију против вируса Хепатитиса Б, осим у случају постојања медицинске привремене или трајне контраиндикације утврђене код кандидата коју утврђује доктор медицине одговарајуће специјалности или стручни тим за контраиндикације, у ком случају ће кандидаткиња о томе доставити извештај неког од надлежних органа.

Уколико изабрани кандидати Мина Кусонић, Мирјана Лукић, Миле Пешут, Николина Гатарић и Александра Карас буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, а Александра Карас и услове у погледу имунизације против наведене заразне болести, са изабраним кандидатима Мином Кусонић, Мирјаном Лукић, Милетом Пешут, Николином Гатарић и Александром Карас ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

У склопу европског програма борбе против меланома „Еуромеланом“, у понедељак, дана 13.06.2022. године, у периоду од 09.00 до 13.00 часова, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75, организује:

 1. ПРЕВЕНТИВНИ ДЕРМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД МЛАДЕЖА

  Наведени преглед обављаће се у просторијама кожне специјалистичке амбуланте у згради Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75.

НАПОМЕНА: Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, као и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

Измена огласа бр. 24.-2056/2022 од 27.04.2022. године

I

МЕЊА се текст огласа број 24.-2056/2022 од 27. априла 2022. године којим је оглашена потреба за пријемом у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног дипломираног фармацеута, као и за пријем на одређено време двоје доктора медицине, четрнаесторо медицинских сестара-техничара, једног лабораторијског техничара, једног техничког радника са средњом стручном спремом и четворо немедицинских помоћних радника са нижом стручном спремом тако што се продужава рок за подношење пријава за 4 (четири) дана те се став „Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.“ замењује ставом „Рок за подношење пријава је 12 (дванаест) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор и исти истиче закључно са 09. МАЈЕМ 2022. године“.

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запосленог који је привремено спречен за рад – најдуже до његовог повратка са боловања, односно

 2. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања.

II

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ДИПЛОМИРАНОГ ФАРМАЦЕУТА за обављање послова:

 1. МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ у Одсеку болничке апотеке, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

III

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЧЕТРНАЕСТОРО (14) МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2 – ОДСЕКА ЗА ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ КАРДИОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 17. мајем 2023. године, односно

 2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2 – ОДСЕКА ЗА ОПШТУ ИНТЕНЗИВНУ ИНТЕРНИСТИЧКУ ТЕРАПИЈУ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, односно

 3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 10. септембром 2022. године, односно

 4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 27. јануаром 2023. године, односно

 5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 17. августом 2022. године, односно

 6. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 25. јуном 2022. године, односно

 7. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У АМБУЛАНТИ на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца, односно

 8. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 28. априлом 2023. године, односно

 9. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 23. августом 2022. године, односно

 10. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца, односно

 11. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У АМБУЛАНТИ на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца, односно

 12. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА у Одсеку за палијативно збрињавање, Служба за продужено лечење и негуЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 07. јулом 2022. године, односно

 13. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 23. септембром 2022. године, односно

 14. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА – У ТЕРАПЕУТСКОМ БЛОКУ на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

IV

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ у Служби за снабдевању крвљу и крвним продуктима, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца.

V

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ТЕХНИЧКОГ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

 1. ТЕХНИЧАРА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ – МАШИНИСТЕ АТК у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца.

VI

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЧЕТВОРО (4) НЕМЕДИЦИНСКИХ ПОМОЋНИХ РАДНИКА СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

 1. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ I ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања,

 2. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ II ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове – ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 3. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ III ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама I.1.-I.2. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено високо образовање, и то:

  • на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно

  • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачкама I.1.-I.2.:

 • положен стручни испит за звање доктора медицине

 • поседовање лиценце за обављање послова доктора медицине издате од стране Лекарске коморе Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкама I.1.-I.2.: VII/1

Посебни услови за рад на пословима под тачком I.2.:

 • рад у сменама.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком II.1. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено високо образовање, и то:

  • на интегрисаним академским студијама из области фармацеутских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно

  • на основним студијама из фармацеутских наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком II.1.:

 • положен стручни испит за звање дипломираног фармацеута

 • поседовање лиценце за обављање послова дипломираног фармацеута издате од стране Фармацеутске коморе Србије

 • најмање најмање пет година радног искуства у звању дипломираног фармацеута у Плану мреже здравствених установа

 • радно искуство у изради магистралних лекова.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком II.1.: VII/1

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама III.1.-III.14. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање за образовни профил медицинска сестратехничар.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачкама III.1.-III.14.:

 • положен стручни испит за звање медицинска сестратехничар

 • поседовање лиценце за обављање послова медицинске сестретехничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра-техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкама III.1.-III.14.: IV

Посебни услови за рад на пословима под тачкама III.1.-III.6., III.8.-III.10. и III.12.-III.14.:

 • рад у сменама.

Посебни услови за рад на пословима под тачком III.8.:

 • рад у зони јонизујућег зрачења,

 • рад са апаратима под високим притиском,

 • оспособљеност за рад са инструментаријумом.

Посебни услови за рад на пословима под тачком III.10.:

 • рад у зони јонизујућег зрачења,

 • рад са апаратима под високим притиском.

Посебни услови за рад на пословима под тачком III.13.:

 • посебна обученост за рад у интензивној терапији – рад са мониторима.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком IV.1. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање за образовни профил лабораторијски техничар.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком IV.1.:

 • положен стручни испит за звање лабораторијски техничар

 • поседовање лиценце за обављање послова лабораторијског техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком IV.1.: IV

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком V.1. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање електро, машинске или металске струке у четворогодишњем трајању или средње образовање електро, машинске или металске струке у трогодишњем трајању и положен специјалистички испит из електро, машинске или металске струке.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком V.1.:

 • стручна оспособљеност за руковање парним котловима

 • стручна обука за рад са течним и гасовитим кисеоником, азотсубоксидом, угљен диоксидом, ацетиленом, инсталацијом за снабдевање и опремом и посудама за складиштење

 • положен стручни испит за спровођење мера заштите од пожара.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком V.1.: IV-V

Посебни услови за рад на пословима под тачком V.1.:

 • рад у сменама.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкaмa VI.1.VI.4. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено основно образовање.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкaмa VI.1.-VI.4.: I

Посебни услови за рад на пословима под тачкaмa VI.1.-VI.4.:

 • рад у сменама.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама I.1.-I.2. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању из области медицинских наука, и то:

  • на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука за звање доктора медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно

  • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година за звање доктора медицине, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине

 • оверену фотокопију лиценце/ решења о постојању услова за издавање лиценце за самосталан рад на пословима доктора медицине издате од стране Лекарске коморе Србије

 • потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању доктора медицине (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију личног картона о извршеним имунизацијама/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Хепатитиса Б и Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Хепатитис Б и Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком II.1. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању из области фармацеутских наука, и то:

  • на интегрисаним академским студијама из области фармацеутских наука за звање дипломираног фармацеута, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно

  • на основним студијама из фармацеутских наука за звање дипломираног фармацеута у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање дипломираног фармацеута

 • оверену фотокопију лиценце/ решења о постојању услова за издавање лиценце за самосталан рад на пословима дипломираног фармацеута издате од стране Фармацеутске коморе Србије

 • потврду послодавца/ установе из Плана мреже здравствених установа о дужини радног искуства у звању дипломираног фармацеута (за кандидате који немају најмање пет година радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе и потврду установе/ завода у којој су га обавили)

 • потврду послодавца/ установе о радном искуству у изради магистралних лекова

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију личног картона о извршеним имунизацијама/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Хепатитиса Б и Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Хепатитис Б и Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама III.1.III.14. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил медицинска сестра-техничар

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинска сестра-техничар

 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању медицинска сестра-техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

 • потврду о оспособљености за рад са инструментаријумом – САМО за кандидате који се пријављују за обављање послова наведених под тачком III.8.

 • потврду о посебној обучености за рад у интензивној терапији – рад са мониторима – САМО за кандидате који се пријављују за обављање послова наведених под тачком III.13.

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију личног картона о извршеним имунизацијама/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Хепатитиса Б и Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Хепатитис Б и Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком IV.1. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил лабораторијски техничар

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање лабораторијски техничар

 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима лабораторијског техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању лабораторијски техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију личног картона о извршеним имунизацијама/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Хепатитиса Б и Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Хепатитис Б и Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком V.1. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил електро, машинске или металске струке у четворогодишњем трајању или о завршеном средњем образовању електро, машинске или металске струке у трогодишњем трајању и o положеном специјалистичком испиту из електро, машинске или металске струке

 • оверену фотокопију уверења о стручној оспособљености за руковање парним котловима

 • оверену фотокопију уверења о завршеној стручној обуци за рад са течним и гасовитим кисеоником, азотсубоксидом, угљен диоксидом, ацетиленом, инсталацијом за снабдевање и опремом и посудама за складиштење

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за спровођење мера заштите од пожара

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама VI.1.-VI.4. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију сведочанства/ дипломе/ уверења о завршеном основном образовању и васпитању

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију личног картона о извршеним имунизацијама/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Хепатитиса Б и Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Хепатитис Б и Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидати су дужни да пре заснивања радног односа доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које су изабрани, а кандидати изабрани за обављање послова наведених под тачкама I.1., I.2., II.1., III.1.-III.14., IV.1., као и под тачкама VI.1.-VI.4. и оверену фотокопију документа из којег се види да је кандидат започео имунизацију против вируса Хепатитиса Б односно Морбила, уколико до сада није вакцинисан против ових заразних болести или уколико су резултати извршених анализа на присуство антитела негативни (процес имунизације изабраних кандидата биће подржан од стране Опште болнице, у вези чега ће кандидати бити контактирани по објављивању одлуке о избору кандидата). Уколико изабрани кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности и оверену фотокопију документа из којег се види да је кандидат започео имунизацију против вируса Хепатитиса Б односно Морбила, уколико до сада није вакцинисан против ових заразних болести или уколико су резултати извршених анализа на присуство антитела негативни, исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраним кандидатима који буду примљени у радни однос за обављање послова описаних под тачкама I.1.-I.2., II.1., III.1., III.2., III.4., III.8., III.14., VI.1. и VI.4. ће уговором о раду бити одређен пробни рад који ће трајати до 6 (шест) месеци.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ПУТЕМ КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за доктора медицине“, односно „за оглас за дипломираног фармацеута“, односно „за оглас за медицинску сестру“, односно „за оглас за лабораторијског техничара“, односно „за оглас за машинисту АТК“, односно „за оглас за спремачицу“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Неблаговремене, недозвољене, непотпуне и непотписане пријаве као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи. Оглас је активан у периоду 28.04.2022. – 09.05.2022.

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 26.-1499/2022, расписаном и објављеном дана 25. марта 2022. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабран је кандидат:

 • МИЛАН ГРУДИЋ, за обављање послова возача санитетског возила у болничким установама – истурена болничка одељења у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због замене запосленог који је привремено спречен за рад – најдуже до његовог повратка са боловања,

као кандидат који у потпуности испуњава услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрани кандидат Милан Грудић је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидат Милан Грудић буде испуњавао здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатом Миланом Грудићем ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидат бити лично контактиран од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-1394/2022, расписаном и објављеном дана 21. марта 2022. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњено радно место по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.1604/2021-4 од 24. марта 2021. године са припадајућим Правилником о I изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.2302/2021 од 26. априла 2021. године и Правилником о II изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.3129/2021 од 10. јуна 2021. године, а које је упражњено и по новодонетом Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.1427/2022 од 23. марта 2021. године (у даљем тексту: Правилник), изабрани су следећи кандидати:

 • БОЈАНА КОСТИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране,

 • ЈАДРАНКА КРСТАНОВИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су:

 • МИЛИЦА КОСТИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за општу интензивну интернистичку терапију на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • МАЈА БЕРИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

 • ИВАНА ЂУЛАИ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 23. октобром 2022. године,

 • БРАНИСЛАВА КРИЧКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 21. октобром 2022. године,

 • САШКА БОБАНАЦ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гране, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • ЈОСИПА БАБИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Дечијем одељењу, Служба за педијатрију, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, за обављање послова гинеколошко-акушерске сестре/ бабице у породилишту на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

 • ДРАГАНА ДМИТРОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у гинекологији и акушерству на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • МАРИНА ФРАНЦИШКОВИЋ, за обављање послова лабораторијског техничара у дијагностици у Служби за снабдевању крвљу и крвним продуктима, Сектор за заједничке медицинске делатности, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • МИЛЕНКО ХЕРНАУС, за обављање послова домара/ мајстора одржавања – машинбравара у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • СУЗАНА ЗЛАТАР, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге III групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком I.1. предметног огласадоктора медицине на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, под тачком I.2. доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, под тачком II.2. медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, под тачком II.3. медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за општу интензивну интернистичку терапију на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, под тачкама II.5.-II.8. – медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, под тачком II.10. медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, под тачком II.12. медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, под тачком II.13. медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, под тачком II.14. медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, под тачком II.16. – медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране, под тачком II.17. – медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за ухо. грло и нос, Сектор за хируршке гране – за преосталог 1 извршиоца, под тачком II.18. – медицинске сестре/ техничара на осталим боничким одељењима у Одсеку за палијативно збрињавање, Служба за продужено лечење и негу, под тачком II.19. – медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, као и под тачком II.20. – медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима – у терапеутском блоку на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности, није изабран ни један кандидат.

II

Изабрани кандидати Милица Костић, Маја Берић, Ивана Ђулаи, Бранислава Кричковић, Сашка Бобанац, Јосипа Бабић, Јелена Поповић, Драгана Дмитровић, Марина Францишковић, Миленко Хернаус и Сузана Златар су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Изабрана кандидаткиња Марина Францишковић је дужна да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави оверену фотокопију документа из којег се види да је кандидаткиња започела имунизацију против вируса Хепатитиса Б и Морбила, док је изабрана кандидаткиња Сузана Златар дужна да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави оверену фотокопију документа из којег се види да је кандидаткиња започела имунизацију против Морбила, осим у случају постојања медицинске привремене или трајне контраиндикације утврђене код кандидата коју утврђује доктор медицине одговарајуће специјалности или стручни тим за контраиндикације, у ком случају ће кандидаткиња о томе доставити извештај неког од надлежних органа.

Уколико изабрани кандидати Милица Костић, Маја Берић, Ивана Ђулаи, Бранислава Кричковић, Сашка Бобанац, Јосипа Бабић, Јелена Поповић, Драгана Дмитровић, Марина Францишковић, Миленко Хернаус и Сузана Златар буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, а Марина Францишковић и Сузана Златар и услове у погледу имунизације против наведених заразних болести, са изабраним кандидатима Милицом Костић, Мајом Берић, Иваном Ђулаи, Браниславом Кричковић, Сашком Бобанац, Јосипом Бабић, Јеленом Поповић, Драганом Дмитровић, Марином Францишковић, Миленком Хернаус и Сузаном Златар ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова као и услова у погледу имунизације против заразних болести Хепатитиса Б и Морбила, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Потписан Уговор за набавку нове опреме у вредности од 55.673.000,00 динара

У циљу даљег очувања и унапређења здравствене заштите становништа АП Војводине, др Драган Растовић, в.д. директора Опште болнице Сомбор, потписао је данас у Покрајинском секретаријату за здравство уговор за набавку нове опреме у укупном износу од 55.673.000,00 динара.

На основу Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години, Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор одобрена су средства:

за потребе Јединице за мождани удар Одељења за неурологију:

 1. Ултразвучни колор – доплер апарат са FULL HD LED монитором осетљивим на додир, опремљен са линеарном мултифреквентном сондом;
 2. Апарат за електроенцефалографију – ЕЕГ са радном станицом и програмом за клиничко ЕЕГ снимање и преглед, монтажу, мапирање фреквенција и амплитуда;
 3. Апарат за електромионеурографија – ЕМНГ са радном станицом и програмом за клиничко ЕМНГ снимање;
 4. Три пацијент монитора

На Одељењу за неурологију Опште болнице Сомбор формирана је, и почела са радом у јануару 2022. године, Јединица за мождани удар. Личним средствима као и донацијама делом је опремљена. За неометан и функционалан рад у циљу примене најсавременијих дијагностичких и терапијских протоколи за ову област одобрена су средства за наведену опреме.

На Одељењу неурологије годишње се збрине око 650-750 пацијената са дијагнозом можданог удара и транзиторног исхемијског атака којима је неопходно пружити шансу за што бољи опоравак и преживљавање.

за потребе Коронарне јединице Интерног одељења:

 1. Преносни ултразвучни кардиолошки апарат са LCD монитором потпуно осетљивим на додир, опремљен кардиолошком сондом
 2. Пет пацијент монитора са 15″ дисплејом

Овом набавком у јединици кардиолошке интензивне неге Интерног одељења обезбедиће се савремен мониторинг витално угрожених пацијената, као и могућност ургентне дијагностике набавком преносног, ултразвучног, кардиолошког апарата.

Набавка нове, савремене опреме у сврху неометаног рада резултира унапређењем организације и обављања делатности здравствене установе као и унапређењу доступност и приступачност здравствене заштите становника.

за потребе Очног одељења набавка савремене, oфталмолошке, дијагностичке опреме:

 1. Две шпалт лампе (биомикроскопи)
 2. Ауто-рефракто-кератометар
 3. ОЦТ апарат
 4. Оптотипе зидне и пројектор
 5. Пробне рамове
 6. Пробне сетове стакала
 7. Ручне офталмоскопе
 8. Компјутеризовано видно поље
 9. Лупе за преглед мрежњаче
 10. и остала, основна офталмолошка дијагностичка опрема

Након 35 година, Очном одељењу Опште болнице Сомбор набавиће се савремена, дијагностичка опрема за потребе преко 8500 прегледа годишње у офталмолошкој амбуланти.

Нова офталмолошка, дијагностичка опрема одговара захтевима савремене офталмологије и прати најсавременије дијагностичке и терапијске протоколе за ову област.

за потребе Одељења за хирургију:

 1. Батеријска осцилаторна тестера
 2. Пиштољ за аутоматску биопсију

Одељење за хирургију Опште болнице Сомбор у протекле четири године, захваљујући Покрајинском секретаријату за здравство, модернизовало је своју опрему и увело нове здравствене технологије у циљу праћења нових стандарда и процедура у хирургији.

Настављајући овај тренд, Одељење је исказало потребу за набавком савремене ампутационе тестере и пиштоља за аутоматску биопсију.

На Одељењу за хирургију годишње се уради у просеку 90 ампутација: надколене, подколене и на нивоу стопала, и тај број се од прошле године повећава јер се све више јављају пост ковид компликације изазване дубоком венском тромбозом.

У просеку се годишње се уради од 120-150 оперативних захвата на дојци на основу сумње на малигнитет. Данашњи стандард, који омогућава примену савременог дијагностичког протокола за ову област, је постављање дијагнозе којом се уз помоћ пиштоља за аутоматску биопсију фином иглом аспирира садржај тумора у шприц за цитолошку анализу пуктата чиме се избегавају ожиљци као и стрес самог оперативног захвата.

за потребе Одељења за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања:

  1. операциона лампа
  2. стерилизатора запремине коморе 60л

Одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања у постојеће три амбуланте има само једну стару хируршку лампу. Набавком нове, ЛЕД операционе лампе хомогеног снопа светлости обезбедиће се неометан рад у још једној амбуланти Одељења које током године има преко 5000 интервенција.

Уједно, Одељење је исказало потребу за набавком мањег стерилизатора, запремине коморе 60 литара, из потребе чешће употребе због могућности брзих циклуса стерилизације инструмената и текстила.

за потребе Службе за радиологију:

 1. Дигитални стационарни радиографски апарат
 2. Ултразвучни апарат високе класе са линеарном и конвексном сондом

Захваљујући Покрајинском секретаријату за здравство, Служба за радиологију Опште болнице Сомбор, протеклих година значајно је модернизовало своју опрему и у протеклом периоду набавила: нови ЦТ апарат, ултразвучни апарат премиум класе са 3 сонде, дигитализовала све РТГ апарате. У протеклој години, додатно оптерећени са прегледима пацијената код којих је успостављена сумња на Ковид, Служба је исказала потребу за набавком још једног дигиталног, стационарног радиографског апарата за потребе око 15.000 радиографских снимака годишње као и ултразвучног апарата високе класе са линеарном и конвексном сондом.

По конкурсу за финансирње односно суфинансирање у 2022. години хитних, капиталних поправки у здравственим установама, Покрајински секретаријат за здравство одобрио је Општој болници Сомбор износ од 4.062.932,00 динара за уградњу резервног мазутно-гасног горионика SAACKE за потребе грејања свих објеката и обезбеђивање технолошке паре за кухињу и вешерај у склопу болничког комплекса на адреси Војвођанска 75 Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Наша здравствена установа у циљу обезбеђења континуираног грејања а у случају да дође до било које врсте квара на главном, гасном котлу и/или до сметњи у испоруци гаса, морала је да замени стари, мазутни горионик резервног котла. Донацијом је обезбеђен вредан, скоро нов гасно – мазутни горионик SAACKE за чију су уградњу и техничко прилагођавање старом горионику одобрена тражена средства.

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) НЕМЕДИЦИНСКОГ ТЕХНИЧКОГ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

 1. ВОЗАЧА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА У БОЛНИЧКИМ УСТАНОВАМА – ИСТУРЕНА БОЛНИЧКА ОДЕЉЕЊА у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ , због замене запосленог који је привремено спречен за рад – најдуже до његовог повратка са боловања.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкoм I.1.: III

Додатна знања/ испити/ радно искуство за рад на пословима под тачкoм I.1.:

 • возачка дозвола Б категорије.

Посебни услови за рад на пословима под тачком I.1.:

 • рад у сменама.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у трогодишњем трајању

 • оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије

 • потврду о изреченим казненим бодовима и заштитној мери забране управљања возилом

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности за обављање наведених послова, исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату који буде примљен у радни однос за обављање послова описаних под тачком I.1. ће уговором о раду бити одређен пробни рад који ће трајати до 6 (шест) месеци.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ПУТЕМ КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за возача санитетског возила“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.

Неблаговремене, недозвољене, непотпуне и непотписане пријаве као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи. Оглас је активан у периоду 26.03.2022. – 02.04.2022.

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић

Load more