Google+

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатријуЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад због коришћења права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета – најдуже до истека њеног породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 17. мартом 2021. године.

II

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВАДЕСЕТДВОЈЕ (22) МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеОСМОРО (8) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца, односно

 2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНФЕКТИВНОМ ОДЕЉЕЊУ – У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, односно

 3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, односно

 4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране ТРОЈЕ (3) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца, односно

 5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране ПЕТОРО (5) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца, односно

 6. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца, односно

 7. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1.-I.2. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено високо образовање, и то:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно

 • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком I.1.-I.2.:

 • положен стручни испит за звање доктора медицине

 • поседовање лиценце за обављање послова доктора медицине издате од стране Лекарске коморе Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком I.1.-I.2.: VII/1

Посебни услови за рад на пословима под тачком I.1.-I.2.:

 • рад у сменама.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама II.1.-II.7. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање за образовни профил медицинска сестратехничар

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачкама II.1.-II.7.:

 • положен стручни испит за звање медицинска сестратехничар

 • поседовање лиценце за обављање послова медицинске сестретехничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра-техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкама II.1.-II.7.: IV

Посебни услови за рад на пословима под тачкама II.1.-II.7.:

 • рад у сменама.

Посебни услови за рад на пословима под тачкама II.3.-II.4.:

 • повремени рад у зони јонизујућег зрачења.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1.-I.2. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању из области медицинских наука, и то:

  • на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука за звање доктора медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно

  • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година за звање доктора медицине, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине

 • оверену фотокопију лиценце/ решења о постојању услова за издавање лиценце за самосталан рад на пословима доктора медицине издате од стране Лекарске коморе Србије

 • потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању доктора медицине (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију личног картона о извршеним имунизацијама/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Хепатитиса Б и Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Хепатитис Б и Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама II.1.II.7. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил медицинска сестра-техничар

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинска сестра-техничар

 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању медицинска сестра-техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију личног картона о извршеним имунизацијама/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Хепатитиса Б и Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Хепатитис Б и Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран као и оверену фотокопију документа из којег се види да је кандидат започео имунизацију против вируса Хепатитиса Б односно Морбила, уколико до сада није вакцинисан против ових заразних болести (процес имунизације изабраних кандидата биће подржан од стране Опште болнице, у вези чега ће кандидати бити контактирани по објављивању одлуке о избору кандидата). Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности и оверену фотокопију документа из којег се види да је кандидат започео имунизацију против вируса Хепатитиса Б односно Морбила, уколико до сада није вакцинисан против ових заразних болести, исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраним кандидатима који буду примљени у радни однос за обављање послова под тачкама I.1., II.2. и II.3. ће уговором о раду бити одређен пробни рад који ће трајати 6 (шест) месеци.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ПУТЕМ КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за доктора медицине“ односно „за оглас за медицинску сестру“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Неблаговремене, недозвољене, непотпуне и непотписане пријаве као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи. Оглас је активан у периоду 08.12.2020. – 15.12.2020.

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић

Обавештење за јавност

У респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор дана 01.12.2020. године прегледано је 96 пацијената.

На болничком лечењу тренутно (02.12.2020. године) налази се 81 пацијент позитиван на COVID.

6 пацијената је на механичкој вентилацији, 4 пацијента на NIV-u (неинвазивној вентилацији).

Већина пацијената има тежу клиничку слику и захтевају кисеоничку потпору.

Већи број здравствених радника који су били COVID позитивни враћају се из самоизолације на посао. Тренутно је COVID позитивно 67 здравствених радника.

в.д. директора
Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор
др Драган Растовић

Обавештење о новој функционалној реорганизацији одељења Опште болнице Сомбор

Због повећања броја новозаражених пацијената Општа болница Сомбор морала је да изврши још једну функционалну реорганизацију како би обезбедила већи капацитет Ковид Одељења.

С тим у вези, осим Одељења за плућне болести и Интерног одељења у сврху смештаја пацијената оболелих од ковида отворено је и Covid инфективно одељење (где је до сада било Одељење за плућне болести).

Пацијенти Одељења за плућне болести премештају се на III спрат Хируршког блока, односно у део Одељења за ортопедију где је већ измештено Интерно одељење.

Пријем пулмолошких пацијената врши ће се кроз интернистички пријем који се обавља у склопу Одељења за хитан пријем и збрињавање ургентних стања у приземљу Хируршког блока, сем оних пацијената – сумњи на Ковид који се примају на преглед и евентуални пријем преко респираторне амбуланте у улици Солунских бораца.

Хитни ендоскопски прегледи (гастроскопије и колоноскопије) Ковид позитивних пацијената ће се радити у интернистичком ендоскопском кабинету који се налази унутар Ковид одељења смештеног у згради Интерног одељења.

в.д. директора Опште болнице Сомбор
др Драган Растовић

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-5692/2020, расписаном и објављеном дана 29. октобра 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабрани су следећи кандидати:

 • ДР НИКОЛА ВАСИЉЕВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 10. децембром 2021. године,

 • МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

 • ДАМЈАН ВОЈВОДИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, због замене запосленог који је привремено спречен за рад – најдуже до његовог повратка са боловања,

 • МЛАДЕН ОЛУЈИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

 • СРЂАНА ГЛУШАЦ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због замене запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 21. јануаром 2021. године,

 • ДЕЈАН ДЕЈАНОВИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања,

 • МИРЈАНА ЂИПАЛО, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Остали кандидати који су се пријавили на Оглас за обављање послова медицинских сестара/ техничара су доставили непотпуне пријаве, односно не испуњавају потребне услове за заснивање радног односа који су захтевани Огласом, те њихове пријаве нису узете у разматрање, па преостала радна места која су расписана Огласом нису попуњена.

За обављање послова наведених под тачкама I.2. и IV.1. предметног огласадоктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, односно спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, a због замене запослених које су биле привремено спречене за рад преко 30 дана, није изабран ниједан кандидат јер је одсутним запосленим у међувремену закључено боловање.

II

Изабрани кандидати др Никола Васиљевић, Милица Јовановић, Срђана Глушац, Дејан Дејановић и Мирјана Ђипало су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника.

Уколико изабрани кандидати др Никола Васиљевић, Милица Јовановић, Срђана Глушац, Дејан Дејановић и Мирјана Ђипало буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Николом Васиљевићем, Милицом Јовановић, Срђаном Глушац, Дејаном Дејановићем и Мирјаном Ђипало ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Обавештење о новој функционалној реорганизацији одељења Опште болнице Сомбор

На основу новонастале ситуације у трећем таласу борбе против епидемије Covid 19 и великог броја новозаражених, Општа болница Сомбор морала је да изврши значајну функционалну реорганизацију како би обезбедила већи капацитет Covid Одељења.

С тим у вези, осим Одељења за плућне болести, и зграда Интерног одељења користи се у сврху смештања пацијената оболелих од ковида.

Интерно одељење премештено је на III спрат Хируршког блока, односно у део Одељења за ортопедију.

Интернистички пријем и преглед пацијената се обавља у склопу Одељења за хитан пријем и збрињавање ургентних стања у приземљу Хируршког блока.

Дечија респираторна амбуланта се налази у згради Специјалистичких амбуланти и до ње се долази са стране улице Симе Матавуља, колским улазом у Болницу.

в.д. директора Опште болнице Сомбор
др Драган Растовић

После 40 година набављена нова опрема за патохистолошку лабораторију

Јуче је испоручена и пуштена у рад комплетна, најсавремена опрема за патохистолошку лабораторију. Тиме је после 40 година обновљена опрема Служби за патолошко-анатомску дијагностику Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

На годишњем нивоу у Служби се обради око 5500 узорака. За сво време њиховог рада опрема није занављана осим потрошног алата. Одавно се јавља потреба за набавком комплетно нове и савремене патохистолошке лабораторије која обезбеђује рад у безбедном окружењу са значајно убрзаним процесом припреме и прецизно добијеним узорцима који ће дати адекватан и веома прецизан дијагностички резултат.

Осим што је опрема застарела и није могла да прати нове трендове нити процедуре у саврменој патолошко-анатомској дијагностици, Служба није имала могућности да адекватно одговори и пропрати нове здравствене технологије које су планиране да се уведу у Општој болници Сомбор као што је хируршка “Sentinel node” биопсија која се уводи као алтернатива дисекцији аксиле (пазушне јаме) код карцинома дојке.

Средства, у укупном износу од 14.930.000,00 динара одобрена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство по Конкурсу о додели средстава за финасирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа на територији АПВ за 2020. годину.

Нова патохистолошка лабораторија састоји се од:

 • Два фото микроскопа од којих је један са камером
 • Радне станице за пријем и поделу хистопатолошког материјала
 • Аутоматског процесора за фиксацију ткива
 • Ротационог микротома за рутински рад у патологији
 • Воденог купатила за хистологију
 • Апарата за аутоматско калупљење ткива
 • Апарата за аутоматско бојење плочица
 • Криомикротома за клиничку патологију.

Набавком адекватне, нове и савремене опреме обезбеђује се значајно повећање броја узорака који се обрађују на дневном нивоу. Квалитет припреме узорка, квалитет изашлих узорака и прецизност приликом касније обраде ткивних узорака подиже се на највиши ниво. Постиже се конзистентност у квалитету обојених препарата. Обезбеђује се значајно побољшање дијагностичких предуслова који пружају прецизну дијагностику и стварају услове за развој нових здравствених процедура. Дата је могућност фото и видео записа са камером на микроскопу као и приказ живе слике. Постигнута је адекватна брзина у припреми узорака за микроскопске анализе биопсијских материјала узетих на медицинским јединицама установе. Обезбеђена је примена хистохемијске и специјалне хистолошке методе обраде материјала као и прецизни, у реалном времену, „EX TEMPORE“ прегледи за потребе хируршких медицинских јединица. Подигнут је ниво заштите запослених од штетног утицаја отровних и канцерогених испарења што условљава већем задовољству условима рада и заштити на раду.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

14.11.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледан је укупно 51 пацијент са температуром и респираторним симптомима.

45 пацијенaта je тестиранo на Корона вирус.

Од тог броја код 24 пацијента потврђено je присуство Корона вируса.

Од PCR позитивних 2 пацијента су примљена у Ковид одељење, а 22 пацијентa су послата у кућну самоизолацију.

2 пацијента су примљена са већ позитивним PCR тестом.

2 PCR позитивна пацијента налазе се на механичкој вентилацији (респиратору).

4 PCR позитивна пацијента отпуштена су у кућну самоизолацију.

19 лекара, 51 медицинска сестра/техничар, 3 административнa радникa и 10 радникa техничке службе су PCR позитивни.

14.11.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налази се 18 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

13.11.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледанo је укупно 52 пацијента са температуром и респираторним симптомима.

50 пацијенaта je тестиранo на Корона вирус.

Од тог броја код 24 пацијента потврђено je присуство Корона вируса.

Од PCR позитивних 3 пацијента су примљена у Ковид одељење, а 21 пацијент je послат у кућну самоизолацију.

2 PCR позитивна пацијента налазе се на механичкој вентилацији (респиратору).

19 лекара, 44 медицинскe сестре/техничара, 3 административнa радникa и 10 радникa техничке службе су PCR позитивни.

13.11.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налази се 18 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

12.11.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледанo је укупно 38 пацијената са температуром и респираторним симптомима.

54 пацијента су тестирана на Корона вирус.

Од тог броја код 23 пацијента потврђено je присуство Корона вируса.

Од PCR позитивних 1 пацијент је примљен у Ковид одељење, а 22 пацијента су послата у кућну самоизолацију.

2 PCR позитивна пацијента налазе се на механичкој вентилацији (респиратору).

2 пацијента PCR позитивна отпуштена су у кућну самоизолацију.

18 лекара, 39 медицинских сестара, 2 административнa радникa и 8 радникa техничке службе су PCR позитивни.

12.11.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налази се 15 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Дневни извештај о епидемиолошкој ситуацији – COVID 19

11.11.2020. године у респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор прегледан је укупно 41 пацијент са температуром и респираторним симптомима.

62 пацијента су тестирана на Корона вирус.

Од тог броја код 28 пацијената потврђено je присуство Корона вируса.

Од PCR позитивних 28 пацијенaта je послатo у кућну самоизолацију.

2 пацијентa су примљена са већ позитивним PCR тестом.

2 PCR позитивна пацијента налазе се на механичкој вентилацији (респиратору).

1 пацијент PCR позитиван отпуштен је у кућну самоизолацију.

17 лекара, 34 медицинске сестре, 2 административнa радникa и 6 радникa техничке службе су PCR позитивни.

11.11.2020. године на болничком лечењу на Одељењу за инфективне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор налази се 16 пацијената код којих је потврђен Корона вирус.

Load more