Google+

Povratak na Заштита права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената

У складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу дана 30. маја 2013. године, јединице локалне самоуправе (општине и градови) добиле су нову надлежност – да од дана 1. децембра 2013. године организују и обезбеде заштиту права пацијената, одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље.

Саветник за заштиту права пацијената у локалној самоуправи пружа информације и савете о правима пацијената и пружа заштиту права пацијената по поднетим приговорима у остваривању здравствене заштите. Права пацијената по којима поступа саветник пацијената су: права на доступност здравствене заштите, информисање, на превентивне мере, квалитет пружања здравствене услуге, безбедност пацијената, обавештавање, слободан избор, друго стручно мишљење, приватност и  поверљивост, пристанак, увид у медицинску документацију, поверљивост података, учествовање у медицинском истраживању, право детета у стационарним здравственим установама, олакшавање патњи и бола, поштовање пацијентовог времена и право на приговор и накнаду штете.

Саветник пацијената доставља извештај САВЕТУ ЗА ЗДРАВЉЕ свака три месеца, шест месеци и годишњи извештај и тај извештај садржи податке о: броју поднетих приговора, правима пацијената на које се приговор односи, назива даваоца здравствених услуга на које се приговори односе и основаности приговора.

Закон о правима пацијената, па самим тим и надлежност саветника за права пацијената, односи се на све грађане, осигуране и неосигуране, који се лече у државним и приватним здравственим установама и приватној пракси.

Послове Саветника за заштиту права пацијената на територији града Сомбора обавља МАРИЈА ЈЕРКОВИЋ, дипломирани правник. Образац приговора се може преузети са сајта Града Сомбора у рубрици „Популарни линкови“, а може се поднети писмено или усмено на записник у канцеларији 56, приземље, зграда Градске управе града Сомбора – „Жупанија“. Пацијенти се саветнику за заштиту права пацијената могу обратити и на број телефона: 025/468-275 или на имејл адресу: mjerkovic@sombor.rs.