Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-5777/2023, расписаном и објављеном дана 11. августа 2023. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.3888/2023 од 01. јуна 2023. године (у даљем тексту: Правилник), изабрани су следећи кандидати:

 • АНА МИЉКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на инфективном одељењу на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • САШКА БОБАНАЦ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • НИНА ЈОКИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гране,

 • ДАЈАНА РОДИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • МИЛАНА ЦВИЈАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на неонатологији на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • МИЛАНА МАТИЈЕВИЋ, за обављање послова фармацеутског техничара у Одсеку болничке апотеке, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • МАРИЈА МАРИНКОВИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ДИЈАНА ЗАВОЂА, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су следећи кандидати:

 • НАТАША ДОТЛИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • АНИТА МОРОКВАШИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • ИВАНА ПАВЛОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • БОЈАН МИЛИЋ, за обављање послова физиотерапеутског техничара – на пункту на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • ЖЕЉКО БАНИЋ, за обављање послова магационера/ економа – техничке робе и потрошног материјала у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • ЈОВАНА КЉАЈИЋ, за обављање послова техничара за прање и хемијско чишћење – радника на пријему и издавању веша у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

 • ГОРДАНА ВРЕКИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком I.1. доктора медицине – Одсека за дијализу са дневном болницом на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, под тачком II.5. медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – за преосталих 2 (двоје) извршилаца, под тачком II.8. медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Oдељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, под тачком II.9. медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, под тачком II.11. медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, под тачком II.12. – медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, под тачком II.13. медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране, и под тачком II.14. медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за палијативно збрињавање, Служба за продужено лечење и негу, није изабран ни један кандидат.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком II.6. медицинске сестре/ техничара у хемодијализи на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, као и под тачком VII.6. предметног огласаспремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – у Oдсеку операционог блока на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, није изабран ни један кандидат јер је одсутним запосленима закључено боловање.

II

Изабрани кандидати Наташа Дотлић, Анита Мороквашић, Ивана Павловић, Бојан Милић, Жељко Банић, Јована Кљајић и Гордана Врекић су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Изабране кандидаткиње Гордана Врекић и Ивана Павловић су дужне да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе оверену фотокопију документа из којег се види да су кандидаткиње започеле имунизацију против вируса Хепатитиса Б, а Ивана Павловић и оверену фотокопију документа из којег се види да је кандидаткиња започела имунизацију против вируса Морбила, осим у случају постојања медицинске привремене или трајне контраиндикације утврђене код кандидата коју утврђује доктор медицине одговарајуће специјалности или стручни тим за контраиндикације, у ком случају су кандидати дужни о томе доставити извештај неког од надлежних органа.

Уколико изабрани кандидати Наташа Дотлић, Анита Мороквашић, Ивана Павловић, Бојан Милић, Жељко Банић, Јована Кљајић и Гордана Врекић буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима Наташом Дотлић, Анитом Мороквашић, Иваном Павловић, Бојаном Милићем, Жељком Банићем, Јованом Кљајић и Горданом Врекић ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова као и услова у погледу имунизације против заразних болести Хепатитиса Б и Морбила, радни однос са истимa ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.