Google+

Јавни оглас за продају расходованих основних средстава – апарата за анестезију

На основу Одлуке од 21. јула 2023. године Комисија за расход објављује:

Јавни оглас за продају расходованих основних средстава – апарата за анестезију

 1. Подаци о предмету продаје:

Продају се расходована основна средстава – апарати за анестезију, на локацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75, и то:

 1. Апарат за анестезију Fabius C;
 2. Апарат за анестезију Remus A;
 3. Апарат за анестезију Tiberius 800;
 4. Апарат за анестезију Tiberius 800;
 5. Апарат за анестезију Tiberius 800;
 6. Апарат за анестезију Tiberius 19A;
 7. Апарат за анестезију Tiberius 19A;
 8. Апарат за анестезију Tiberius 19A;
 9. Апарат за анестезију Sulla 19;
 • Апарат за анестезију Fabius Tiro (0050);
 • Апарат за анестезију Fabius Tiro (0052).

Минимална почетна цена откупа за свих 11 апарата за анестезију износи 180.000,00 дин без ПДВ-а.

Наведени апарати за анестезију се продају у виђеном стању и збирно.

 1. Место и начин прибављања додатних информација:

Непосредан увид и преузимање документације, неопходне за припремање понуде, заинтересована лица могу извршити, уз претходну најаву на телефон 025/467-742 (контакт особа: Татјана Вујичић), у просторијама Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр.: 75, до крајњег рока за достављање понуда.

 1. Обавезе понуђача – купца:

За реализацију уговора о купопродаји понуђач – купац је дужан да обезбеди:

-алат за манипулацију апаратима за анестезију који су предмет овог огласа;

-возила за транспорт апарата за анестезију који су предмет овог огласа;

-да обезбеди утовар и одвожење апарата за анестезију који су предмет овог огласа уз спровођење свих мера прописаних позитивним прописима;

-преузимање свих 11 апарата за анестезију из тачке 1. овог огласа;

-предузимање свих неопходних мера да не дође до штете на просторијама и/или околном земљишту приликом утовара и одвоза апарата за анестезију који су предмет овог огласа;

-да надоканди евентуалну штету коју проузрокује приликом утовара и одвоза апарата за анестезију који су предмет овог огласа.

 1. Услови за учешће у поступку прикупљања писаних понуда:

Понуђач-купац апарата за анестезију из тачке 1. овог огласа може бити свако правно лице или предузетник који је регистрован сагласно позитивним прописима.

 1. Обавезан саржај понуде:

* Подаци о подносиоцу понуде:

– за правна лица: пословно име, адресу и седиште, матични број и порески идентификациони број (ПИБ), име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање, потпис и печат.

– за предузетнике: пословно име/име и презиме предузетника, адресу и седиште предузетника, матични број и ЈМБГ грађана, његов потпис и печат.

* Цена:

– Понуђену цену откупа збирно за све апарате за анестезију из тачке 1. овог огласа;

* Прилоз и докази уз понуду:

– Копија извода или решења о упису понуђача у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) или други одговарајући регистар (број и датум).

– Овлашћење, пуномоћје за лице које заступа понуђача-купца у поступку.

* Изјава понуђача (заступника подносиоца понуде)

– Изјаву да ће извршити одношење апарата за анестезију из тачке 1. овог огласа о свом трошку.

– Изјаву којом се прихватају сви услови из овог огласа и даје сагласност да исти представљају елементе за закључење уговора о купопродаји апарата за анестезију који су предмет овог огласа.

 1. Рок за подношење понуда је до 18.08.2023. године у 10,00 часова.

7. Време и место одржавања отварања писаних понуда:

Отварање понуда је јавно и обавиће се комисијски дана 21.08.2023. године у 12,00 часова, на адреси улица Војвођанска бр. 75, Сомбор.

О отварњу понуда води се записник који потписују чланови комисије и присутни понуђачи, односно њихови овлашћени представници.

8. Критеријум за оцену понуда:

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понђена цена откупа збирно за све апарате за анестезију из тачке 1. овог огласа.

Понуђена цена откупа не може бити мања од почетне цене за откуп из тачке 1. овог огласа, односно 180.000,00 динара без ПДВ-а.

Уколико је више понуђача доставило понуду са једнаком понуђеном ценом откупа поступак ће се наставити путем јавне лицитације.

 1. Начин и рок обавештавања учесника о резултатима спроведеног поступка и закључење уговора о купопродаји:

Решење о изабраном понуђачу, а у вези са предметом овог огласа, биће донето у року од три дана од дана отварања понуда, и објављено на интернет страници Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75, те достављено учесницима у поступку, а након чега ће се приступити закључењу уговора о купопродаји апарата за анестезију.

Уколико правно лице/предузетник из решења не приступи закључењу уговора о купопродаји   апарата за анестезију који су предмет овог уговора у року од  три дана од дана достављања истог, губи право на откуп предметних апарата.

 1.  Период на који се закључује уговор о купопродаји:

Са понуђачем који понуди највишу цену уговор о купопродаји се закључује на период који није дужи од 30 дана.

 1. Динамика плаћања уговорене цене:

Плаћање се врши у року од 7 дана од дана пријема уредне фактуре упућене од стране продавца купцу, а коју продавац може издати након закључења уговора о купопродаји апарата за анестезију, те предаји истих купцу.

12.Праћење реализације уговора о купопродаји:

Купац може почети са утоваром и одношењем апарата за анестезију који су предмет овог огласа како је понудом регулисано, односно по закључењу уговора о купопродаји. У том смислу овлашћени представници купца и продавца сачиниће и потписати записник о извршеној примопредаји.

Надзор над  утоваром и одвозом апарата за анестезију који су предмет овог огласа вршиће се уз присуство овлашћеног представника продавца.

Власништво продавца над апаратима за анестезију који су предмет овог огласа престаје преузмањем истог од стране купца.

 1. Општа правила:

Понуда која не садржи све огласом наведене елементе и доказе, неће се узети у разматрање.

Понуда се може доставити на Обрасцу за подношење понуда сачињеном од стране продавца, или на сопственом обрасцу који мора да садржи све елементе из Обрасца за подношење понуда, односно све податке и прилоге (доказе) из тачке 5. овог огласа.

Понуда мора бити исписана на српском језику, читко, без прецртавања и исправљања написаног текста. Писана понуда подноси се непосредно или путем поште (препорученом пошиљком) у затвореној коверти на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр.75, са назнаком: „Понуда за откуп апарата за анестезију“ – НЕ ОТВАРАТИ.

На  коверти се уписује назив, седиште и адреса понуђача.

Понуђач може поденти само једну понуду.

Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се и уколико пристигне једна благовремена понуда.

Неблаговремене и неисправне понуде ће бити одбачене.

 1. Овај оглас се објављује на огласној табли и интернет страници Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75.

 

Obrazac za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde: Obrazac za podnosenje ponude

Комисија за расход