Google+

Поништење дела огласа бр. 24.-3455/2021 од 28.06.2021. године

Сомбор: 01.07.2021.
Број: 24.-3455/2021-1

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/2018) и члана 16. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1.-154/2012 од 19. јануара 2012. године – пречишћен текст, вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор врши

Поништење дела огласа

бр. 24.-3455/2021 од 28.06.2021. године

I

ПОНИШТАВА се у целости тачка V текста огласа за пријем у радни однос број 24.-3455/2021 од 28. јуна 2021. године, објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 28. јуна 2021. године, а којим је оглашена потреба пријема на одређено време са пуним радним временом једног немедицинског помоћног радника за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Одељење за техничке и друге послове, а због замене запослене која је привремено спречена за рад.

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

III

Ову одлуку доставити Националној служби за запошљавање – Филијала Сомбор, објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас.

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Драган Растовић