Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-541/2021, расписаном и објављеном дана 29. јануара 2021. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабрани су следећи кандидати:

  • ТЕОДОРА ЂОРЂЕВИЋ ЈАКИЦАза обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања,

  • БИЉАНА МРАОВИЋза обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима у Одсеку за палијативно збрињавање, Служба за продужено лечење и негу, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

  • ДУШАН БУНЧИЋза обављање послова портира у посебним условима рада – на Одељењу за психијатрију у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком I.1. предметног огласа – медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, a због замене запослене која је била привремено спречена за рад преко 30 дана, није изабран ниједан кандидат јер је одсутној запосленој у међувремену закључено боловање.

II

Изабрани кандидати Теодора Ђорђевић Јакица, Биљана Мраовић и Душан Бунчић су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати Теодора Ђорђевић Јакица, Биљана Мраовић и Душан Бунчић буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима Теодором Ђорђевић Јакица, Биљаном Мраовић и Душаном Бунчићем ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас за пријем кандидата у радни однос.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.