Google+

Позив на XXIII седницу Етичког одбора

На основу Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и члана 9. Пословника о раду Етичког одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор сазивам:

XXIII СЕДНИЦУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА

Опште болнице „Др Радивој Симоновић“Сомбор

која ће се одржати у среду, 10.10.2018. године са почетком у 1200 часова у сали за састанке Управне зграде Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За седницу предлажем следећи:

Д н е в н и р е д:

  1. Усвајање Записника са XXII седнице Етичког одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор одржане 18.09.2018. године.

  2. Захтев истраживачке куће PPD SERBIA доо, Омладинских бригада 88-90, зграда 2100, спрат 9, Нови Београд, Етичком одбору Опште болнице Сомбор за одобрење клиничког испитивања под називом: „Рандомизована, двоструко слепа, плацебом контролисана, мултрицентрична студија 3. фазе, ради процене ефикасности и безбедности лека балоксавир марбоксил у комбинацији са стандардном терапијом инхибитором неураминидазе код хоспитализованих испитаника са грипом јаког интензитета“, главног истраживача др Александре Огризовић Поњевић.

  3. Обавештење о издавању извештаја клиничког испитивања лека (CSR) истраживачке организације Worldwide Clinical Trials d.o.o., Омладинских бригада 90б, Нови Београд у клиничкој студији под називом: „Испитивање ефикасности лека ORM-12741 у лечењу симптома агитације и агресије код пацијената са Алцхајмеровом болешћу у рандомизованој, двоструко слепој, плацебом контролисаној, мултицентричној студији са паралелним групама у трајању од 12 недеља.“ главног истраживача др сци. мед. Јасмине Јовић.

  4. Обавештење о извештају о клиничком испитивању истраживачке организације Sermon CRO d.o.o., Ресавска 12/4, Београд у клиничкој студији под називом:„Мултинационално, мултицентрично, рандомизовано, двоструко слепо, плацебом контролисано испитивање са паралелним групама, након којег следи период активног лечења у циљу испитивања делотворности, безбедности и подношљивостидве дозе lakvinimoda (0,6mg дневно или 1,2mg дневно) датог оралним путем код испитаника који болују од релапсно-ремитентне мултипле склерозе (RRMS) главног истраживача др сци. мед. Шаму Јаноша.

  5. Обавештење др Соње Јанковић члановима Етичког одбора Опште болнице Сомбор о одлуци Болничке трансфузиолошке комисије у вези са дневним, табеларним извештавањем Управи за биомедицину и подузетим корацима у усаглашавању Захтева са Законом о заштити података о личности.

  6. Р а з н о

Председник Етичког одбора Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Милисав Вујовић с.р.