Google+

Примена Закона о правима пацијената

У складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу дана 30. маја 2013. године, јединице локалне самоуправе (општине и градови) добиле су нову надлежност – да од дана 1. децембра 2013. године организују и обезбеде заштиту права пацијената, одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље.

У том смислу, од дана 1. децембра 2013. године је престала надлежност заштитника права пацијената у здравственим установама.

Саветник за заштиту права пацијената у локалној самоуправи пружа информације и савете о правима пацијената и пружа заштиту права пацијената по поднетим приговорима у остваривању здравствене заштите. Права пацијената по којима поступа саветник пацијената су: права на доступност здравствене заштите, информисање, на превентивне мере, квалитет пружања здравствене услуге, безбедност пацијената, обавештавање, слободан избор, друго стручно мишљење, приватност и поверљивост, пристанак, увид у медицинску документацију, поверљивост података, учествовање у медицинском истраживању, право детета у стационарним здравственим установама, олакшавање патњи и бола, поштовање пацијентовог времена и право на приговор и накнаду штете.

Саветник пацијената доставља извештај Савету за здравље свака три месеца, шест месеци и годишњи извештај и тај извештај садржи податке о: броју поднетих приговора, правима пацијената на које се приговор односи, назива даваоца здравствених услуга на које се приговори односе и основаности приговора.

Закон о правима пацијената, па самим тим и надлежност саветника за права пацијената, односи се на све грађане, осигуране и неосигуране, који се лече у државним и приватним здравственим установама и приватној пракси.

Послове Саветника за заштиту права пацијената у граду Сомбору ће обављати дипл. правник Александра Дивнић.
Саветник ће странке примати у згради града Сомбора, Трг цара Уроша 1, приземље, соба бр. 56, сваког радног дана у времену од 08,00 до 13,00 часова.

Потребне информације о својим правима из области здравствене и социјалне заштите грађани могу добити и путем телефона: 025/468-196, као и на е-маил адресу: adivnic@sombor.rs.

Савет за здравље града Сомбора образован је  решењем градоначелника Сомбора од дана 24. 09. 2013. године као саветодавно радно тело за стварање партнерске мреже на територији града Сомбора усмерен ка максимизирању добробити грађана кроз јавно-здравствене услуге, како на нивоу пружања здравствене заштите тако и на другим нивоима.
Савет за здравље ради у ужем и ширем сасатаву, и чине га представници локалне самоуправе, удружења грађана из реда пацијената, здравствених установа са територије града Сомбора и надлежне Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање.