Google+

Јавна набавка 46/2018 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 46/2018 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Бесплатни превентивни прегледи 28.10.2018. године

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије дана 28.10.2018. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организује групу превентивних прегледа коју сачињавају:

 1. Ултразвучни преглед абдомена,
 2. Лабораториске анализе – ХОЛЕСТЕРОЛ и ТРИГЛИЦЕРИДИ,
 3. Мамографија.

Сви наведени прегледи и анализе обављаће се у просторијама Службе за радиолошку дијагностику – приземље Хируршког блока Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска бр.75.

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, дакле и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

НАПОМЕНА:

 1. Пацијенти који намеравају обавити преглед ултразвук абдомена не треба да усносе храну 6 (шест) сати пре прегледа, а течност 3 (три) сата пре прегледа.
 2. Мамографски преглед дојки обављају пацијенткиње старије од 45 година.
  Уколико је пацијенткињи раније већ рађена мамографија од претходне мамографије треба да је прошло минимално 2 (две) године, уз обавезно достављање ранијих мамографских снимака и документације везане за раније прегледе дојки.
  Пацијенткиње које још увек имају менструални циклус неопходно је да мамографско снимање обаве у периоду од 1. до 10. дана циклуса.

Јавна набавка 45/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији – Интрамедуларни интерлоцкинг клин за надлактицу

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 445/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији – Интрамедуларни интерлоцкинг клин за надлактицу
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 29.-6904/2018, расписаном и објављеном дана 04. октобра 2018. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњено радно место по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 292025/2018 од 13. априла 2018. године (у даљем тексту: Правилник), изабрана је следећа кандидаткиња:

 • САЛАЈ ДЕЈАНА, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Дечијем одељењу, Служба за педијатрију,

као кандидат који у потпуности испуњава услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрана кандидаткиња Дејана Салај је дужна да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрана кандидаткиња Дејана Салај буде испуњавала здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраном кандидаткињом Дејаном Салај ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрана кандидаткиња бити лично контактирана од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Јавна набавка 41/2018 отворени поступак – Набавка природног гаса

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 41/2018 отворени поступак – Набавка природног гаса
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 44/2018 отворени поступак – Набавка услуга сервиса медицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 44/2018 отворени поступак – Набавка услуга сервиса медицинске опреме
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 40/2018 отворени поступак – Набавка услуга сервиса анестезијских апарата, респиратора и гасних технологија

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 40/2018 отворени поступак – Набавка услуга сервиса анестезијских апарата, респиратора и гасних технологија
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Позив на XXIII седницу Етичког одбора

На основу Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и члана 9. Пословника о раду Етичког одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор сазивам:

XXIII СЕДНИЦУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА

Опште болнице „Др Радивој Симоновић“Сомбор

која ће се одржати у среду, 10.10.2018. године са почетком у 1200 часова у сали за састанке Управне зграде Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За седницу предлажем следећи:

Д н е в н и р е д:

 1. Усвајање Записника са XXII седнице Етичког одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор одржане 18.09.2018. године.

 2. Захтев истраживачке куће PPD SERBIA доо, Омладинских бригада 88-90, зграда 2100, спрат 9, Нови Београд, Етичком одбору Опште болнице Сомбор за одобрење клиничког испитивања под називом: „Рандомизована, двоструко слепа, плацебом контролисана, мултрицентрична студија 3. фазе, ради процене ефикасности и безбедности лека балоксавир марбоксил у комбинацији са стандардном терапијом инхибитором неураминидазе код хоспитализованих испитаника са грипом јаког интензитета“, главног истраживача др Александре Огризовић Поњевић.

 3. Обавештење о издавању извештаја клиничког испитивања лека (CSR) истраживачке организације Worldwide Clinical Trials d.o.o., Омладинских бригада 90б, Нови Београд у клиничкој студији под називом: „Испитивање ефикасности лека ORM-12741 у лечењу симптома агитације и агресије код пацијената са Алцхајмеровом болешћу у рандомизованој, двоструко слепој, плацебом контролисаној, мултицентричној студији са паралелним групама у трајању од 12 недеља.“ главног истраживача др сци. мед. Јасмине Јовић.

 4. Обавештење о извештају о клиничком испитивању истраживачке организације Sermon CRO d.o.o., Ресавска 12/4, Београд у клиничкој студији под називом:„Мултинационално, мултицентрично, рандомизовано, двоструко слепо, плацебом контролисано испитивање са паралелним групама, након којег следи период активног лечења у циљу испитивања делотворности, безбедности и подношљивостидве дозе lakvinimoda (0,6mg дневно или 1,2mg дневно) датог оралним путем код испитаника који болују од релапсно-ремитентне мултипле склерозе (RRMS) главног истраживача др сци. мед. Шаму Јаноша.

 5. Обавештење др Соње Јанковић члановима Етичког одбора Опште болнице Сомбор о одлуци Болничке трансфузиолошке комисије у вези са дневним, табеларним извештавањем Управи за биомедицину и подузетим корацима у усаглашавању Захтева са Законом о заштити података о личности.

 6. Р а з н о

Председник Етичког одбора Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Милисав Вујовић с.р.

Јавна набавка 43/2018 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења 2

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 43/2018 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења 2
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ (1) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА ИЛИ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Дечијем одељењу, Служба за педијатријуЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање за образовни профил медицинска сестратехничар или педијатријска сестра-техничар.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком I.1.:

 • положен стручни испит за звање медицинска сестратехничар или педијатријска сестра-техничар

 • поседовање лиценце за обављање послова медицинске сестретехничара или педијатријске сестре-техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра-техничар односно педијатријска сестра-техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком I.1.: IV

Посебни услови за рад на пословима под тачком I.1.:

 • рад у сменама

 • повремени рад у зони јонизујућег зрачења.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил медицинска сестра-техничар или педијатријска сестра-техничар

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинска сестра-техничар или педијатријска сестра-техничар

оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара или педијатријске сестре-техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању медицинска сестра-техничар или педијатријска сестра-техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе у којој су га обавили или потврду о обављеном приправничком стажу издату од стране завода/ института за јавно здравље у ком су полагали стручни испит)

уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користитн у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату ће уговором о раду бити одређен пробни рад у трајању од 3 (ТРИ) месеца.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком или путем курирске службе на адресу:

Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за медицинску/ педијатријску сестру“ или лично преко Службе протокола у згради Управе – соба бр.12.

Неблаговремене и недозвољене пријаве и пријаве које нису потписане од стране кандидата као и уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.
Оглас је активан у периоду 05.10.2018. – 12.10.2018.

Вршилац дужности директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Драган Растовић

Load more