Google+

јан 24 2018

Превентивни прегледи 28.01.2018

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије а у складу са кампањом „Рак је излечив“ дана 28.01. 2018. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организује групу превентивних прегледа коју сачињавају:

 1. УСГ преглед горњег абдомена,
 2. Лабораториске анализе CЕА, Са 19-9,
 3. Мамографија,

Сви наведени прегледи и анализе обављаће се у просторијама Радиолошке службе – приземље Хируршког блока Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска бр. 75.

Прегледе могу да обаве сви заинтересовани грађани као и сви они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

НАПОМЕНА за обављање прегледа:

 • УСГ преглед горњег абдомена – након 20.00 часова претходног дана пацијент не треба да уноси храну, на дан прегледа не уноси ни храну ни течност.

 • Мамографија – мамографија се ради женама од 50 до 69 година живота. 
  Уколико је жени раније већ рађена мамографија, поновно снимање се врши након 2 (две) године (не у краћем року од тога). 

  Уколико жена поседује снимке и налазе раније рађених мамографија, потребно је да их понесе са собом на снимање.

јан 23 2018

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу број 29.-6583/2017, расписаном и објављеном дана 28. децембра 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-4735/2017 од 27. септембра 2017. године (у даљем тексту: Правилник), који је измењен актом број 29.-6583/2017-2 од 04.01.2018. године којим је продужен рок за подношење пријава те који је актом број 29.-6583/2017-4 од 05.01.2018. године делимично поништен у делу који се односи на потребу пријема једног дипломираног економисте, изабрани су следећи кандидати:

 • ДР ЈЕЛЕНА ПИШПЕК, за обављање послова болничког лекара на Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности,
 • ТИХАНА ШПИШАК, за обављање послова радиолошког техничара у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,
 • ДАНКА ЗОРИЋ, за обављање послова радиолошког техничара у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,
 • ИВАН РИСТИЋ, за обављање послова помоћног радника на припреми и сервирању хране у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • РУЖА ЦВИЈАНОВИЋ, за обављање послова праље у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • ДУШАНКА БУТОРАЦ, за обављање послова праље у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • РАДОВАН ВАГИЋ, за обављање послова портира-вратара у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • ЈАСМИНА СКРОБОЊА, за обављање послова 3. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • СУЗАНА МАРТИНОВИЋ, за обављање послова 3. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • НЕМАЊА ЂИН, за обављање послова 5. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • АНКА ФИНСТЕР, за обављање послова 5. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Изабрани кандидати др Јелена Пишпек, Иван Ристић, Душанка Буторац и Радован Вагић  су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати др Јелена Пишпек, Иван Ристић, Душанка Буторац и Радован Вагић буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Јеленом Пишпек, Иваном Ристићем, Душанком Буторац односно Радованом Вагићем ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидаи бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи  доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

јан 23 2018

Јавна набавка 3/2018 отворени поступак – Набавка хируршких оперативних инструментата

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 3/2018 отворени поступак – Набавка хируршких оперативних инструментата.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

јан 19 2018

Пуштен у рад нови гастроскоп

На Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у уторак 16.01.2018. године испоручен је и пуштен у рад нов уређај за видео ендоскопију – ГАСТРОСКОП произвођача „OLYMPUS“.

Средства за куповину новог апарата опредељена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине по Решењу о додели средстава по Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2017. години.

Тиме је Општа болница Сомбор добила комплетан уређај најновије генерације и поново је на Гастроенетеролошком одсеку успостављен несметан рад што има за циљ адекватан третман пацијената, побољшање услова рада, унапређење дијагностике, смањење смртности од карцинома горњег дигестивног тракта и побољшање квалитета живота грађана Западно-бачког округа којима је поново омогућен несметан приступ здравственој услузи.

У 2017. години урађено је свега 1407 гастроскопија јер је стари уређај, за који се не производе више резервни делови, био у квару 5 месеци чиме се листа чекања на гастроскопије продужила на 7 месеци. Са новим уређајем особље Гастроенетеролошког одсека очекује да ће се у најкраћем могућем року дуга листа чекања смањити на реални ниво од свега месец дана.

У Сомбору, 19.01.2018.

В.д. директор Опште болнице Сомбор
др Драган Растовић

јан 09 2018

Јавна набавка 1/2018 преговарачки поступак – SILK

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 1/2018 преговарачки поступак – SILK.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

јан 05 2018

Поништење дела огласа бр. 29.-6583/2017 од 28.12.2017. године

ПОНИШТАВА се у целости тачка III текста огласа за пријем у радни однос број 29.-6583/2017 од 28. децембра 2017. године објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 28. децембра 2017. године, web-сајту Министарства здравља и Установе дана 29. децембра 2017. године, а којим је оглашена потреба пријема на неодређено време са пуним радним временом једног доктора медицине, два струковна медицинска радиолога или виша радиолошка техничара, једног дипломираног економисте и осам лица са нижом стручном спремом, а чији текст је актом број 29.-6583/2017-2 од 04.01.2018. године измењен у делу који се односи на рок за подношење пријава кандиадата.

Тачка III текста огласа која се поништава односи се на оглашену потребу пријема 1 дипломираног економисте за обављање послова сарадника на изради пројеката.

јан 04 2018

Измена огласа

I

Мења се текст огласа за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног доктора медицине, два струковна медицинска радиолога или виша радиолошка техничара, једног дипломираног економисте и осам лица са нижом стручном спремом бр. 29.-6583/2017 од 28. децембра 2017. године тако што се продужава рок за подношење пријава за 7 (седам) дана те се став „Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.“ замењује ставом „Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.
У складу са наводима из претходног става, рок за подношење пријава кандидата истиче закључно са 12. јануаром 2018. године.

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

дец 28 2017

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас:

 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:
 1. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.
 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГА ИЛИ ВИША РАДИОЛОШКА ТЕХНИЧАРА – за обављање послова:
 1. РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику.
 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ДИПЛОМИРАНОГ ЕКОНОМИСТЕ за обављање послова:
 1. САРАДНИКА НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА у Одсеку за опште послове при Одељењу за опште, правне и кадровске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.
 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ОСАМ ЛИЦА СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:
 1. ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА ПРИПРЕМИ И СЕРВИРАЊУ ХРАНЕ у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 2. ПРАЉЕ у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику,
 3. ПОРТИРА-ВРАТАРА у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 4. 33.3. РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику, и
 5. 33.5. РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 29.12.2017. – 12.01.2018.

дец 20 2017

Јавна набавка 44/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – бесцементна протеза кука без колара

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 44/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – бесцементна протеза кука без колара.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

дец 20 2017

Јавна набавка 43/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 43/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Load more