Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор – Страна 2 – Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
Google+

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализације за септембарско-октобарски уписни рок 2018. године

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализације за септембарско-октобарски уписни рок 2018. године.

Поступак реакредитације у току

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије доделила је 2015. године Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор сертификат о акредитацији којим је наша установа стекла акредитацију на период од три године.

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравстене установе.

У току је поступак самооцењивања у складу са утврђеним стандардима за акредитацију здравствених установа предвиђеним за секундарни ниво здравствене заштите од стране Тимова који чине сталну Комисију за унапређење и очување акредитације.

Након тога следи поступак спољашњег оцењивања који спроводи Тим именован од стране Агенције за акредитацију.

Надамо се да ћемо заједничким трудом и залагањем свих запослених бити оцењени највишим оценама и добити сертификат на најдужи предвиђени период.

Пуштен у рад нови колоноскоп

На Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у петак 06.07.2018. године испоручен је и пуштен у рад нов уређај за видео ендоскопију – КОЛОНОСКОП произвођача „OLYMPUS“, модел CE-H170L/I.

Средства за куповину новог апарата опредељена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине по Решењу о додели средстава по Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2018. години.

Тиме је Општа болница Сомбор добила комплетан уређај најновије генерације и поново је на Гастроенетеролошком одсеку успостављен несметан рад што има за циљ адекватан третман пацијената, побољшање услова рада, унапређење дијагностике и превентиве, смањење смртности од колоректалног карцинома и побољшање квалитета живота грађана Западно-бачког округа којима је поново омогућен несметан приступ здравственој услузи.

У 2017. години урађено је свега 1019 колоноскопија од чега је 58 прегледа пацијената упућених из Дома здравља Сомбор на превентивни скриниг. Стари уређај, за који се не производе више резервни делови, био у квару два месеца у 2016. години а од новембра 2017. је потпуно ван употребе чиме се листа чекања на колоноскопије продужила на 11 месеци.

Са новим уређајем особље Гастроенетеролошког одсека очекује да ће се у најкраћем могућем року да се смањи дуга листа чекања на колоноскопије.

У Сомбору, 09.07.2018.

в.д. директора Опште болнице Сомбор
др Драган Растовић

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 29.-4729/2018, расписаном и објављеном дана 26. јуна 2018. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 292025/2018 од 13. априла 2018. године (у даљем тексту: Правилник), изабрани су следећи кандидати:

 • ИВАНА БУРСАЋ, за обављање послова вишег санитарног техничара/ санитарно-еколошког инжењера у Одсеку за заштиту животне средине при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • ДАНИЛО КРТИНИЋ, за обављање послова помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима – купача болесника при Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности и

 • ЈЕЛЕНА ТОМИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – II групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрани кандидати су дужни да пре заснивања радног односа са Општом болницомдр Радивој Симоновић“ Сомбор) Одсеку за кадровске послове Опште болнице доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Јавна набавка 23/2018 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 23/2018 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности 25/2018 – Набавка добара – тројезичне табле и натписи

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 25/2018 – Набавка добара – тројезичне табле и натписи
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 26/2018 отворени поступак – Набавка трансфузиолошког и лабораторијског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 26/2018 отворени поступак – Набавка трансфузиолошког и лабораторијског материјала
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) СТРУКОВНОГ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРА, ДИПЛОМИРАНОГ САНИТАРНОГ ИНЖЕЊЕРА или ВИШЕГ САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. ВИШЕГ САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА/ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРА у Одсеку за заштиту животне средине при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

II

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ПОМОЋНИХ РАДНИКА СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

1. ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА – КУПАЧА БОЛЕСНИКА при Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

2. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ – II ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено високо образовање, и то:

 • на струковним/ академским студијама првог степена из области медицинских наука (основне струковне/ академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – смер струковни санитарно-еколошки инжењер/ дипломирани санитарни инжењер, односно

 • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – смер виши санитарни техничар.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком I.1.:

 • положен стручни испит за звање струковни санитарно-еколошки инжењер/ дипломирани санитарни инжењер/ виши санитарни техничар

 • поседовање лиценце за обављање послова струковног санитарно-еколошког инжењера/ дипломираног санитарног инжењера/ вишег санитарног техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању струковни санитарно-еколошки инжењер/ дипломирани санитарни инжењер/ виши санитарни техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком I.1.: VI

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама II.1. и II.2. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено основно образовање.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкама II.1. и II.2.: I

Посебни услови за рад на пословима под тачкама II.1. и II.2.:

 • рад у сменама.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању, и то:

 • на струковним/ академским студијама првог степена из области медицинских наука (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – смер струковни санитарно-еколошки инжењер/ дипломирани санитарни инжењер

 • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – смер виши санитарни техничар

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање струковни санитарно-еколошки инжењер/ дипломирани санитарни инжењер/ виши санитарни техничар

оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима струковног санитарно-еколошког инжењера/ дипломираног санитарног инжењера/ вишег санитарног техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

потврду послодавца/ установе/ завода/ института о дужини радног искуства у звању струковни санитарно-еколошки инжењер/ дипломирани санитарни инжењер/ виши санитарни техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода/ института у којој су га обавили)

уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама II.1. и II.2. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и радно место за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију сведочанства/ дипломе о завршеном основном образовању и васпитању

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопија извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а в.д. директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату ће уговором о раду бити одређен пробни рад у трајању од 3 (ТРИ) месеца.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу:

Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за вишег санитарног техничара“ односно за оглас за купача болесника“ односно „за оглас за спремачицу“ или лично преко Службе протокола у згради Управе – соба бр.12.

Неблаговремене и недозвољене пријаве и пријаве које нису потписане од стране кандидата као и уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.


Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.
Оглас је активан у периоду 27.06.2018. – 04.07.2018.

Вршилац дужности директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Драган Растовић

Јавна набавка 19/2018 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 19/2018 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка мале вредности 24/2018 – Набавка услуге управљања отпадом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 24/2018 – Набавка услуге управљања отпадом
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Load more