Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-3546/2024, расписаном и објављеном дана 23. маја 2024. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су следећи кандидати:

  • ДР МИЛАН ЖИВИЋ, за обављање послова доктора медицине у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности, због замене запосленог коме радни однос мирује због упућивања на рад код другог послодавца – најдуже до његовог повратка са рада код другог послодавца, али не дуже од закључно са 06. мартом 2025. године,

  • ДРАГАНА ЋЕТОЈЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 10. новембром 2024. године,

  • МИЛИЦА КНЕЖЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

  • МАРИЈАНА РАКИН, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

  • ОЛГА СУТИАГИНА, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком I.1. доктора медицине на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, под тачком II.1. медицинске сестре/ техничара у хемодијализи на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, под тачкама II.3. и II.4. медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, под тачком II.5. медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране – за преосталих 4 извршилаца, као и под под тачкама II.6.-II.8. медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, није изабран ни један кандидат.

II

Изабрани кандидати др Милан Живић, Драгана Ћетојевић, Милица Кнежевић, Маријана Ракин и Олга Сутиагина су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове (зграда Управе – канцеларија бр.4) доставе лекарско уверење о здравственој способности без ограничења за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Изабрани кандидати др Милан Живић, Драгана Ћетојевић, Милица Кнежевић, Маријана Ракин и Олга Сутиагина су дужни да у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одељењу за санитарни надзор и заштиту животне и радне средине (приземни објекат уз Интерно одељење) доставе уверење о негативном налазу на обављеном санитарном прегледу не старије од 6 месеци (уредно попуњену важећу санитарну књижицу), као и оверену фотокопију документа из којег се види да су у потпуности вакцинисани или да су започели имунизацију против вируса заразних болести Морбила односно Хепатитиса Б, осим у случају постојања медицинске привремене или трајне контраиндикације утврђене код кандидата коју утврђује доктор медицине одговарајуће специјалности или стручни тим за контраиндикације, у ком случају су кандидати дужни о томе доставити извештај неког од надлежних органа. Процес имунизације изабраних кандидата биће подржан од стране Опште болнице, у складу са позитивним прописима.

Уколико изабрани кандидати др Милан Живић, Драгана Ћетојевић, Милица Кнежевић, Маријана Ракин и Олга Сутиагина буду у потпуности испуњавали здравствене услове потребне за обављање послова на које су изабрани (без ограничења), као и санитарне услове и услове у погледу имунизације против наведених заразних болести, са изабраним кандидатима др Миланом Живићем, Драганом Ћетојевић, Милицом Кнежевић, Маријаном Ракин и Олгом Сутиагином ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.