Google+

Извршена примопредаја непокретности некадашње Гарнизонске амбуланте Војске Србије на коришћење Општој болници Сомбор

На основу Закључка Владе РС од 10.03.2022. године и Уговора о давању на коришћење непокретности у својини РС, заведеног у Управи за инфраструктуру Министарства одбране од 21.10.2022. године, Комисије Министарства одбране и Војске Србије, АП Војводина и Опште болнице „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, дана 09.06.2023. године, извршили су примопредају објеката некадашње Гарнизонске амбуланте и припадајућих гаража у војном комплексу „НХ Радивој Ћирпанов“ у Сомбору. Објекти су предати на коришћење Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ради пресељења Одељење за плућне болести.

Да би се целокупан посао око изградње новог објекта неометано одвијао уложен је значајан напор да се добије на коришћење некадашња Гарнизонска амбуланта Војске Србије у које је предвиђено да се премести комплетно Одељење за плућне болести чија зграда мора да се руши и на њеном месту зида нови објекат.

Некадашња гарнизонска амбуланта Војске Србије у улици Симе Матавуља у Сомбору, површине 1.429м2, налази се одма уз објекте Опште болнице Сомбор, уз колски улаз у болницу, стратешки и локацијски веома одговарајућа, својевремено пројектована и коришћена за пружање здравствених услуга. Објекат веома лако може да се прикључи на постојећу котларницу као и на водоводне, електро и канализационе инсталације у болничком комплексу. Површином задовољава потребе Одељења за плућне болести које у свом склопу има 66 болничких постеља. У наредном периоду, за привођење намени објекта некадашње гарнизонске амбуланте за потребе Одељење за плућне болести, неопходно је извршити реконструкцију објекта.