Google+

Измена огласа бр. 24.-2056/2022 од 27.04.2022. године

I

МЕЊА се текст огласа број 24.-2056/2022 од 27. априла 2022. године којим је оглашена потреба за пријемом у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног дипломираног фармацеута, као и за пријем на одређено време двоје доктора медицине, четрнаесторо медицинских сестара-техничара, једног лабораторијског техничара, једног техничког радника са средњом стручном спремом и четворо немедицинских помоћних радника са нижом стручном спремом тако што се продужава рок за подношење пријава за 4 (четири) дана те се став „Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.“ замењује ставом „Рок за подношење пријава је 12 (дванаест) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор и исти истиче закључно са 09. МАЈЕМ 2022. године“.

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.