Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-5548/2021, расписаном и објављеном дана 19. октобра 2021. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.1604/2021-4 од 24. марта 2021. године са припадајућим Правилником о I изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.2302/2021 од 26. априла 2021. године и Правилником о II изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 24.3129/2021 од 10. јуна 2021. године (у даљем тексту: Правилник), изабрани су следећи кандидати:

 • ДУЊА ВУКОВИЋ, за обављање послова вишег лабораторијског техничара у Служби за лабораторијску дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • НИКОЛИНА ЧАНКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • НАТАША ДОШЕН, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • МАРИЈА ЗЕЧЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране,

 • МИЛАНА СУБОТИН, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ДРАГАНА АНДРИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на неонатологији на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • МАРИЈА ЖУЉЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на неонатологији на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • МИЛАН ШУКАРА, за обављање послова техничара инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме – аутоматичара-климатизера у Одсеку за електротехничко одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове,

 • ДУШАН БЛАНУША, за обављање послова радника обезбеђења без оружја у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, и

 • ЖАРКО РИСТИЋ, за обављање послова возача санитетског возила у болничким установама – хитан трансопрт у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су:

 • ДР НИКОЛА ВАСИЉЕВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, због замене запосленог који је привремено спречен за рад – најдуже до његовог повратка са боловања,

 • ЈЕЛЕНА ФАБРИ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – одсека за општу интензивну интернистичку терапију на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

 • АДЕЛА ЦУЦАК, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – одсека за општу интензивну интернистичку терапију на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

 • СНЕЖАНА ЧОЈАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

 • ЈАСНА ДОЖАНИН, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

 • СЊЕЖАНА КОЧИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене запослене која је привремено премештена на друге послове унутар Установе – најдуже до њеног повратка на своје послове, али на период не дужи од закључно са 31. децембром 2021. године,

 • ДИЈАНА ЗАВОЂА, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге II групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла, а на период најдуже до три (3) месеца.

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на неодређено време наведених под тачком VI.1. предметног огласаспремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, под тачком VI.2.спремача/ спремачице просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима – III групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, као и под тачком VI.5.помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима – премештача болесника у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, није изабран ни један кандидат.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком II.5. предметног огласамедицинске сестре/ техничара на на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за општу интензивну интернистичку терапију на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – за преосталих 3 извршилаца, под тачком II.6. – медицинске сестре/ техничара на инфективном одељењу – у специјалистичкој амбуланти на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране, II.7.медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, под тачком II.8.медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, II.9.медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, II.12медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, под тачком II.13. – медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране, под тачком II.14. – медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима – у терапеутском блоку на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности, као и под тачком II.15. – медицинске сестре/ техничара у амбуланти у Одсеку за кожне и полне болести и реуматологију при Одељењу за специјалистичко-консултативне прегледе, Сектор за заједничке медицинске делатности, није изабран ни један кандидат.

II

Изабрани кандидати Дуња Вуковић, Жарко Ристић, др Никола Васиљевић, Јелена Фабри, Адела Цуцак, Снежана Чојановић, Јасна Дожанин, Сњежана Кочић и Дијана Завођа су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати Дуња Вуковић, Жарко Ристић, др Никола Васиљевић, Јелена Фабри, Адела Цуцак, Снежана Чојановић, Јасна Дожанин, Сњежана Кочић и Дијана Завођа буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима Дуњом Вуковић, Жарком Ристићем, др Николом Васиљевићем, Јеленом Фабри, Аделом Цуцак, Снежаном Чојановић, Јасном Дожанин, Сњежаном Кочић и Дијаном Завођа ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.