Google+

Исплаћена солидарна помоћ запосленима за рођење 16 беба

В.д. директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор др Драган Растовић и менаџмент болнице успели су да обезбеде и издвоје финансијска средства за исплату солидарне помоћи за рођење детета запосленима.

Како је Колективним уговором код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прописано да запослени има право на солидарну помоћ у случају рођења детета у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистика, а Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину, који је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор закључила са Републичким фондом за здравствено осигурање Филијала Сомбор, нису предвиђена посебна средстава за ову намену, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор затражила је аутентично тумачења Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ при Министарству здравља, те је исплата извршена у складу са добијеним тумачењем.

Овом приликом још једном честитамо срећним родитељима!