Google+

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

Сл гласник бр. 75 од 21.07.2014.

ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА

Члан 24 – садржи обавезну садржину Правилника о организацији и систематизацији, и могућност да се утврди број извршилаца:

–          организациони делови код послодавца,

–          назив и опис послова,

–          врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања и

–          други посебни услови за рад на тим пословима

За рад на одређеним пословима, изузетно, могу да се утврде највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом.”

Члан 36 – мора да образложи разлоге отказа УОР код пробног рада

Члан 37НОВ заснивање радног односа на одређено време из утврђених разлога до 24 / 12 /месеца

Члан 42 НОВ – кад се радни однос може заснивати за обављање послова ван просторија послодавца – рад на даљину и рад од куће

Члан 50 – приправност не сматра се радним временом / члан 50 / осим ако не изађе на интервенцију / рад по позиву /, један део радног времена може се обављати од куће

Члан 51 – пуно радно време не може бити краће од 36 часова недељно / сва права као да ради са пуним радним временом од 40 часова /

Члан 53 – прековремени рад – запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно.Они који раде са скраћеним радним временом не могу да раде прековремено на тим пословима

Члан 55 – радна недеља по правилу траје 5 радних дана. Mогуће је увођење клизног радног времена / ЗЗЗ радно време одређује оснивач /

Члан 57 – прерасподела радног времена може КУ да траје до 9 месеци, вишак сати се обрачунава као прековремени рад

Члан 68 – стиче право на г.о. после месец дана непрекидног рада, право на годишњи одмор може се заменити новчаном накнадом само у случају престанка радног односа

Члан 72 – сразмерни део г.о.само у години кад је засновао односно кад му је престао радни однос

Члан 73 – I део г.о најмање 2 недеље, може у 2 или више делова / мора се унети у КУ / и случајеви у којима се неискоришћени део г.о. може пренети у наредну годину / да се искористи до 30.06. /

–          због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства,

–          одсуства са рада ради неге детета и

–          посебне неге детета

Члан 76 – како се исплаћује накнада штете код престанка РО за неискоришћени део – сразмерно неискоришћеном делу / просек 12 месеци /

Члан 77 – плаћено одсуство до 5 / раније 7 / радних дана + смрти члана уже породице 5… и давања крви 2 узастопна дана

Члан 89 – запослена која доји дете на радном месту, омогући рад на одговарајућим пословима, или упути на плаћено одсуство

Члан 90 – рад ноћу трудница, запослене која доји дете, право на плаћено одсуство у току рада ради излазка на прегледе

Члан 101 и 102 – инвалидима и лицима са здравственим сметњама се мора обезбедити обављање послова према радној способности, ако одбије понуђени посао – отказ, ако не може да обезбеди одговарајући посао технолошки вишак

Члан 108 – минули рад 0,4 % за годину рада код послодавца – правног претходника

Члан 114 -16 референтни период за обрачун накнаде плате је претходних 12 месеци / раније 3 /

Члан 118 – промена места становања не може да утиче на повећање трошкова превоза, послодавац даје сагласност за исплату трошкова превоза у случају промене места становања

Члан 119 – отпремнина 2 / пре 3 / просечне плате у Републици

Члан 121 – обрачун зараде може се одстављати у електронској форми – представља извршну исправу

Министар ће донети акт у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона / члан 113 /

Члан 155 и 58, 59 – технолошки вишак исплата отпремнине само за године на раду код последњег послодавца – 1/3 по години рада, просек зараде за последња 3 месеца

Члан 165,7,9, – удаљење са рада кад је кривично гоњење започето / може /, до правоснажног окончања кривичног поступка, ново непоштовање радне дициплине и повреда радне обавезе …

Члан 171 – разлози за измену Услова Рада допуњени

ради промене елемената за утврђивање

–          основне зараде,

–          радног учинка,

–          накнаде зараде,

–          увећане зараде и

–          других примања запосленог који су садржани у уговору о раду

Члан 172а – привремено премештање – решење без анекса уговора до 45 радних дана у периоду од 12 месеци – Ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања

Члан 179 – разлози за отказ од стране послодавца – кад може да откаже уговор о раду, утврђивање алкохола – дроге упућивањем запосленог на анализу у одговарајућу здравствену установу

Члан 179а – нове дисциплинске мере за повреду радне обавезе односно непоштовање радне дисциплине осим отказа уговора о раду су:

1) привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању од једног до 15 радних дана;

2) новчану казну у висини до 20% основне зараде запосленог за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању до три месеца, која се извршава обуставом од зараде, на основу решења послодавца о изреченој мери;

3) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења из члана 180. овог закона, ако у наредном року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине.”

Члан 181 – нема обавезе достављања упозорења синдикату, запослени д може да га приложи и тад се послодавац мора изјаснити

Члан 182 – рок забране запошљавања код техн. вишка на том радном месту 3 / пре 6 / месеца,

Члан 184- рокови застарелости за отказ 6 месеци / пре 3 / субјективни, а 12 месеци / пре 6 / објективни, а кад је у питању кривично дело до истека рока застарелости за то кривично дело

Члан 187 – посебна заштита трудница … ништаво решење о отказу ако у року од 30 дана од престанка радног односа достави доказ да је отказ добила:

–          за време трудноће,

–          породиљског одсуства,

–          одсуства са рада ради неге детета и

–          одсуства са рада ради посебне неге

Члан 189а – право запосленог да тражи потврду, кад је засновао – престао РО, опис послова, оцена радног понашања и резултата рада

Члан 191 – правне последице незаконитог отказа – ако је грешка у процедури суд може да га не врати на рад или да га врати на рад

Члан 192 – директор пренос овлашћења и на лица ван радног односа

Члан 195 – рок за покретање спора пред судом против одлуке послодавца је 60 / раније 90 дана /

Члан 214 – висина накнаде плате синдикалаца за плаћене часове је до просечне плате запосленог у претходних 12 месеци

Закон о изменама и допунама Закона о раду ступа на снагу 29.07.2014. године осим одредбе члана 54 која ступа на снагу за 30 дана у до када ће Министарство донети одварајући подзаконски акт.