Google+

Обавештење – заштитник осигураника

Обавештавају се пацијенти који су осигурани код Републичког фонда за здравствено осигурање да у циљу лакшег остваривања својих права из здравственог осигурања, да се у просторијама Опште болнице „Др. Радивој Симоновић“, Сомбор (зграда „бараке“), налази службеник Републичког фонда за здравствено осигурање – заштитник осигураника.

Дужности заштитника осигураника су да лицима осигураним код Републичког фонда за здравствено осигурање пружа савете, информације, стручну и техничку помоћ, а све у циљу лкшег остваривања права на здравствену заштиту, као и осталих права из обавезног здравственог осигурања.

Права из здравственог осигурања утврђена су Законом о здравственом осигурању („Сл. гласник  РС“, бр. 107/05, 109/05- испр., 57/11, 110/21- одлука УС и 119/12).

Заштитнику осигураника можете поднети пријаву о повреди права из здравственог осигурања, који по примљеној пријави поступа у циљу утврђивања чињеница, те подносиоцу пријаве доставља писани одговор одмах, а најкасније у року од 5 радних дана од дана подношења пријаве.

Послове заштитника осигураника у Општој болници „Др. Радивој Симоновић“, Сомбор обавља Бошко Милић, дипл.прав. – број телефона 025/467-826 и 064/852-27-78.

За више информација обратите се надлежној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање као и на веб страници www.rfzo.rs.

Директор Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Др Милан Грба