Google+

Јавна набавка мале вредности број 4-2014 – Репарација ултразвучног апарата TOSHIBA „NEMIO SSA 550“

Објављена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 4-2014 – Репарација ултразвучног апарата TOSHIBA „NEMIO SSA 550“. Nastaviti čitanje

Јавна набавка мале вредности 3-2014 – Набавка одговарајућих ЕКГ рекордера компатибилних са постојећим ЕКГ холтер системом SCHILLER MT-200

Објављена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 3-2014 – Набавка одговарајућих ЕКГ рекордера компатибилних са постојећим ЕКГ холтер системом   SCHILLER MT-200. Nastaviti čitanje

Изјава о мисији, визији и стратешким циљевима

На основу члана 19. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и члана 37. Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на седници одржаној 28.01.2014. године донео је следећу Одлуку: Nastaviti čitanje

ИНФОРМАЦИЈА о узимању крви из пупчаника

Овим путем Вас обавештавам да је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од Министарства здравља Комисије за процену здравствених технологија добила сагласност Решењем број 500-01-0046/2012-02 од 26.06.2012. године, за увођење нове здравствене технологије:

 • узимање крви из пупчаника.

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ће у складу са Инструкцијама Министарства здравља Републике Србије о узимању и транспорту крви из пупчаника у банке ћелија у иностранство приступити закључењу Уговора са одговарајућом банком ћелија у иностранству а исте су дужне пре склапања уговора доставити:

 • Предлог уговора о пословно техничкој сарадњи
 • Извод из Агенције за привредне регистре
 • Уговор о ексклузивном заступништву у превозу
 • Податци о банци матичних ћелија
 • Решење Агенције за лекове и медицинска средства о систему за прикупљање крви и опремљености сета уређајем за праћење температуре.

Истовремено Вас обавештавам да је Управни одбор Опше болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор донео Одлуку о наплати услуге узимања крви из пупчаника у износу од 5.000,00 динара а која се не обезбеђује на терет сресдстава обавезног здравственог осигурања.

У складу са чланом 14. Закона о трансплатацији ћелија и ткива (Сл. гласник РС број 72/2009.) одређује се Рачић др Лазар за Координатора за поступак узимања крви из пупчаника о чему ће се прибавити сагласност Министарства здравља.

С поштовањем,
Директор Опште болнице
Грба др Милан

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

У одељку „Документа” можете преузети образац Захтева за приступ информацији од јавног значаја.

 

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију за потребе Опште болнице за мартовско-априлски уписни рок 2014. године.

 

 

Оглас је истекао 16.01.2014.

 

Примена Закона о правима пацијената

У складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу дана 30. маја 2013. године, јединице локалне самоуправе (општине и градови) добиле су нову надлежност – да од дана 1. децембра 2013. године организују и обезбеде заштиту права пацијената, одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље.

У том смислу, од дана 1. децембра 2013. године је престала надлежност заштитника права пацијената у здравственим установама.

Саветник за заштиту права пацијената у локалној самоуправи пружа информације и савете о правима пацијената и пружа заштиту права пацијената по поднетим приговорима у остваривању здравствене заштите. Права пацијената по којима поступа саветник пацијената су: права на доступност здравствене заштите, информисање, на превентивне мере, квалитет пружања здравствене услуге, безбедност пацијената, обавештавање, слободан избор, друго стручно мишљење, приватност и поверљивост, пристанак, увид у медицинску документацију, поверљивост података, учествовање у медицинском истраживању, право детета у стационарним здравственим установама, олакшавање патњи и бола, поштовање пацијентовог времена и право на приговор и накнаду штете.

Саветник пацијената доставља извештај Савету за здравље свака три месеца, шест месеци и годишњи извештај и тај извештај садржи податке о: броју поднетих приговора, правима пацијената на које се приговор односи, назива даваоца здравствених услуга на које се приговори односе и основаности приговора.

Закон о правима пацијената, па самим тим и надлежност саветника за права пацијената, односи се на све грађане, осигуране и неосигуране, који се лече у државним и приватним здравственим установама и приватној пракси.

Послове Саветника за заштиту права пацијената у граду Сомбору ће обављати дипл. правник Александра Дивнић.
Саветник ће странке примати у згради града Сомбора, Трг цара Уроша 1, приземље, соба бр. 56, сваког радног дана у времену од 08,00 до 13,00 часова.

Потребне информације о својим правима из области здравствене и социјалне заштите грађани могу добити и путем телефона: 025/468-196, као и на е-маил адресу: adivnic@sombor.rs.

Савет за здравље града Сомбора образован је  решењем градоначелника Сомбора од дана 24. 09. 2013. године као саветодавно радно тело за стварање партнерске мреже на територији града Сомбора усмерен ка максимизирању добробити грађана кроз јавно-здравствене услуге, како на нивоу пружања здравствене заштите тако и на другим нивоима.
Савет за здравље ради у ужем и ширем сасатаву, и чине га представници локалне самоуправе, удружења грађана из реда пацијената, здравствених установа са територије града Сомбора и надлежне Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање.

Едукативни састанак

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије је 10.12.2013. године, у Институту за кардиваскуларне болести Војводине одржала едукативни сасатанак са представницима здравствених установа Војводине које улазе у процес акредитације.

Теме састанка су биле:

 1. Увод у акредитацију – др Снежана Манић, директорка Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
 2. Формиране тимова за самооцењивање- Марија Митић,виши стручни сарадник
 3. Начин извештавања у поступку  акредитације- Александар Лабус и Небојша Митровић, виши стручни сарадници

Састанку  су присуствовали из наше установе присуствовали: директор Опште болнице Др Милан Грба, др Јасмина Јовић координатор за акредитацију и Евица Вулић заменик координатора.

У очекивању смо именовања представника Агенције који ће бити задужен за помоћ у припреми за поступак самооцењивања у процесу акредитације наше болнице.

Акредитација

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је дана, 21.10.2013. године потписала Уговор о акредитацији са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, уз обавезу финансирања истог од стране Владе Аутоновмне Покрајине Војводине.

Дана, 01.11.2013. године директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор конституисао је Тим за самооцењивање квалитета рада у следећем саставу:

 1. Загорац др Никола –вођа тима
 2. Вулић Евa ВМС
 3. Симин др Чедомир
 4. Којић Бранка ВМС
 5. Орловић др Ђорђе
 6. Лалић Весна дипл.ецц
 7. Зарић др Синиша
 8. Јовић др Јасмина
 9. Крендић Сава дипл.ецц
 10. Поњевић др Иван
ТИМ 1: Опште лечење
 1. Др Загорац Никола – вођа тима
 2. Поњевић др Иван
 3. Јовић др Јасмина
 4. Веиновић др Милош
 5. Бaшић Ирена ВМС
 6. Стјепановић др Небојша
 7. Дамјановић Сузана ВМС
 8. Половина Мирјана МС
 9. Арнаут др Милан
 10. Кархер др Карло
ТИМ 2: Операционе сале
 1. Зарић др Синиша – вођа тима
 2. Глушчевић Деса МС
 3. Марјакај Евица ВМС
 4. Вуковић др Миодраг
 5. Маунић Ирена ВМС
 6. Гуглета др Миладин
ТИМ 3:Интензивно лечење и нега
 1. Вукелић- Газдић др Соња – вођа тима
 2. Минић Данијела ВМС
 3. Проданов Славица ВМС
 4. Орловић др Ђорђе
 5. Делић др Александар
 6. Вујевић др Загорка
 7. Башић Ирена ВМС
ТИМ 4: Пријем и збрињавање ургентних стања
 1. Парчетић прим др Зоран – вођа тима
 2. Голубовац Весна МС
 3. Косановић др Дарко
 4. Којић Бранка ВМС
ТИМ 5: Радиолошка дијагностика
 1. Шафхаузер др Драгана – вођа тима
 2. Шафхаузер Себастијан ВРТ
 3. Зејак Милан ВРТ
ТИМ 6: Лабораторијска дијагностика
 1. Меселџија др Соња – вођа тима
 2. Мандић Марија ВЛТ
 3. Гутовић др Марија
 4. Ралић Љиљана ВТТ
 5. Гргуров Зорка ВМС
ТИМ 7: Фармацеутска здравствена делатност
 1. Видовић Викторија дипл. пх – вођа тима
 2. Ковач Стипан ФТ
ТИМ 8: Животна средина
 1. Којић Бранка – вођа тима
 2. Пикулић Вељко МТ
 3. Каран др Александра
 4. Милић Зоран, лице за безбедност, здравље на раду и ППЗ
 5. Беширевић Жељко дипл.инг.
ТИМ 9: Људски ресурси
 1. Лалић Весна дипл.ецц – вођа тима
 2. Вулић Евa ВМС
 3. Гутовић др Марија
 4. Милић Зоран,  лице за безбедност, здравље на раду и ППЗ
 5. Поповић Данијела инг.информатике
ТИМ 10: Управљање информацијама
 1. Крендић Сава дипл.ецц – вођа тима
 2. Огризовић Душан проф. информатике
 3. Лазендић Зорица економиста
ТИМ 11: Руковођење
 1. Грба др Милан – вођа тима
 2. Симин др Чедомир
 3. Парчетић прим др Зоран
 4. Којић Бранка ВМС
 5. Лалић Весна дипл.ецц
 6. Крендић Сава дипл.ецц
ТИМ 12: Стандарди управљања
 1. Грба др Милан – вођа тима
 2. Крендић Сава дипл.ецц
 3. Лалић Весна дипл.ецц
 4. Урбановски др Бруно

Именује се Јовић др Јасмина за Координатора за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор а Вулић Евица за заменика координатора за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Преузмите: Презентација са састанка тимова.

Донорска конференција Societe Generale банке

Поводом иницијативе покренуте од стране Societe Generale банке, Експозитура Сомбор – за прикупљање финансијске помоћи за куповину HOLTER апарата за Интерно одељење, којим се мери поремећај срчаног ритма, одржана је донорска конференција 09.10.2013. године у Библиотеци Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Конференцији су присуствовали емининтни представници предузетника, привредника, јавних установа, градских и општинских власти, представника медија, верских заједница Западно – Бачког округа.

Одељење сада има један апарат на који може истовремено да се прикључи три пацијента.

Због велике потребе за овом дијагностичком методом (како упућивањем од стране изабраног лекара, тако и обавезном дијагностичком методом за упућивање у терцијарну установу – Институт за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица) пацијенти на ову методу чекају 5 до 6 месеци.

DonorskaKonferencija2013

Load more