Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-6350/2020, расписаном и објављеном дана 07децембра 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњено радно место по Правилнику организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.–2989/2020 од 29. маја 2020. године (у даљем тексту: Правилник), изабрана је следећа кандидаткиња:

  • ДР ЈЕЛЕНА ЕРОРза обављање послова доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су:

  • ДР МАЈА РАДМИЛОза обављање послова доктора медицине на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију, због замене запослене која је привремено спречена за рад због коришћења права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета – најдуже до истека њеног породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 17. мартом 2021. године,

  • ЈЕЛЕНА ЖИВКОВза обављање послова медицинске сестре/ техничара у гинекологији и акушерству на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

  • МАРУШКА КОБИЛАРОВза обављање послова медицинске сестре/ техничара у гинекологији и акушерству на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на одређено време наведених под тачкама II.1., II.2., II.3., II.4., II.5. и II.6. предметног огласа – медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, медицинске сестре/ техничара на инфективном одељењу – у специјалистичкој амбуланти на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране, медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гранемедицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, те медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, није изабран ни један кандидат јер су пријављени кандидати доставили непотпуне пријаве, односно не испуњавају потребне услове за заснивање радног односа који су захтевани Огласом, те су њихове пријаве одбијене.

II

Изабрани кандидати др Маја Радмило, Јелена Живков и Марушка Кобиларов су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати др Маја Радмило, Јелена Живков и Марушка Кобиларов буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Мајом Радмило, Јеленом Живков и Марушком Кобиларов ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто изабрана кандидаткиња др Јелена Ерор у персоналном досију који се већ води у Одсеку за кадровске послове има приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са именованом ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрана кандидаткиња бити лично контактирана од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас за пријем кандидата у радни однос.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.