Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-5692/2020, расписаном и објављеном дана 29. октобра 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабрани су следећи кандидати:

  • ДР НИКОЛА ВАСИЉЕВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 10. децембром 2021. године,

  • МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

  • ДАМЈАН ВОЈВОДИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, због замене запосленог који је привремено спречен за рад – најдуже до његовог повратка са боловања,

  • МЛАДЕН ОЛУЈИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

  • СРЂАНА ГЛУШАЦ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због замене запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 21. јануаром 2021. године,

  • ДЕЈАН ДЕЈАНОВИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања,

  • МИРЈАНА ЂИПАЛО, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Остали кандидати који су се пријавили на Оглас за обављање послова медицинских сестара/ техничара су доставили непотпуне пријаве, односно не испуњавају потребне услове за заснивање радног односа који су захтевани Огласом, те њихове пријаве нису узете у разматрање, па преостала радна места која су расписана Огласом нису попуњена.

За обављање послова наведених под тачкама I.2. и IV.1. предметног огласадоктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, односно спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, a због замене запослених које су биле привремено спречене за рад преко 30 дана, није изабран ниједан кандидат јер је одсутним запосленим у међувремену закључено боловање.

II

Изабрани кандидати др Никола Васиљевић, Милица Јовановић, Срђана Глушац, Дејан Дејановић и Мирјана Ђипало су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника.

Уколико изабрани кандидати др Никола Васиљевић, Милица Јовановић, Срђана Глушац, Дејан Дејановић и Мирјана Ђипало буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Николом Васиљевићем, Милицом Јовановић, Срђаном Глушац, Дејаном Дејановићем и Мирјаном Ђипало ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.