Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-5020/2020, расписаном и објављеном дана 21. септембра 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор који је измењен актом број 24.-5020/2020-1 од 22. септембра 2020. године за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.2989/2020 од 29. маја 2020. године (у даљем тексту: Правилник), изабрани су следећи кандидати:

 • ДР МИХАЕЛА ЏЕБА, за обављање послова доктора медицине на Очном одељењу, Сектор за хируршке гране,

 • ДАРКО СТАНОЈЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ЗОРАНА ЏОЛИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • БЕТИНА КАПИТАЊ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • ЗОРАНА ПЕЈЧИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • ДРАГАНА ДЕЛИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • МИЛАНА КЕСЕИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • НИКОЛИНА УЈДИЛОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ТИЈАНА ШЕШЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • СНЕЖАНА НАРАНЧИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,

 • ГОРАНА БИКИЦКИ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • САШКА ЛУКИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Дечијем одељењу, Служба за педијатрију,

 • МИЛАНА ЂИКИЋ, за обављање послова гинеколошко-акушерске сестре/ бабице у породилишту на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • НИКОЛА МИЛЕТИЋ, за обављање послова домара/ мајстора одржавања – столара у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове,

 • ЉУБОМИР МАРКОВИЋ, за обављање послова домара/ мајстора одржавања – ложача при Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију у Одсеку за машинско и грађевинско одржавање при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове,

 • БИЉАНА БАНДОБРАНСКИ, за обављање послова портира у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове,

 • ДАВИД ОРЛИЋ, за обављање послова возача санитетског возила у болничким установама – хитан транспорт у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове,

 • МИРОСЛАВ НИКШИЋ, за обављање послова помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима – радника код каде на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су:

 • ДР ЈОВАНА НИШЕВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

 • ДР МИЛАН ЖАКУЛА, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због замене запосленог који је привремено спречен за рад – најдуже до његовог повратка са боловања,

 • АНЂЕЛА ПЕЈЧИЋ, за обављање послова вишег физиотерапеута на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на неодређено време наведених под тачком VI.1. предметног огласафизиотерапеутског техничара на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности, као и за обављање послова наведених под тачком VIII.2. спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, није изабран ни један кандидат јер су пријављени кандидати доставили непотпуне пријаве, односно не испуњавају потребне услове за заснивање радног односа који су захтевани Огласом, те су њихове пријаве одбијене.

II

Изабрани кандидати Тијана Шешевић, Љубомир Марковић, Давид Орлић, Мирослав Никшић, др Јована Нишевић, др Милан Жакула и Анђела Пејчић су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати Тијана Шешевић, Љубомир Марковић, Давид Орлић, Мирослав Никшић, др Јована Нишевић, др Милан Жакула и Анђела Пејчић буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима Тијаном Шешевић, Љубомиром Марковићем, Давидом Орлићем, Мирославом Никшићем, др Јованом Нишевић, др Миланом Жакула и Анђелом Пејчић ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.