Google+

Измена огласа за пријем у радни однос

ИЗМЕНА ОГЛАСА

БР. 24.-4865/2020 од 10.09.2020. године

I

ПОНИШТАВА се у целости тачка II огласа за пријем у радни однос број 24.-4865/2020 од 10. септембра 2020. године објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 10. септембра 2020. године, web-сајту Установе дана 10. септембра 2020. године и web-сајту Министарства здравља дана 11. септембра 2020. године, а којом је оглашена потреба пријема на одређено време са пуним радним временом једног (1) физиотерапеутског техничара за обављање послова физиотерапеутског техничара – на пункту на Одељењу физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности.

У складу са предњим, поништава се и део Огласа који се односи на услове које је потребно да испуњава кандидат приликом пријављивања на Оглас за обављање послова под тачком II.1. Огласа, као и списак документације коју је потребно доставити приликом пријављивања на оглас за радно место описано под тачком II.1. Огласа.

II

ПОНИШТАВА се тачка III.2. огласа за пријем у радни однос број 24.-4865/2020 од 10. септембра 2020. године објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 10. септембра 2020. године, web-сајту Установе дана 10. септембра 2020. године и web-сајту Министарства здравља дана 11. септембра 2020. године, а којом је оглашена потреба пријема на одређено време са пуним радним временом једног (1) спремача/ спремачице просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима – III групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове због замене запослене која је привремено спречена за рад.

III

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић