Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-4086/2020, расписаном и објављеном дана 23. јула 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су следећи кандидати:

  • ДР НИКОЛИНА ЈУРАНОВИЋ, за обављање послова доктора доктора медицине на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

  • ДР ТАТЈАНА СТОЈАНОВИЋ, за обављање послова доктора доктора медицине на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 22. јулом 2021. године,

  • ЖОЛТ ФОРГАЧ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у онкологији и хемиотерапији – на бронхоскопијама на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

  • ГОРАНА БИКИЦКИ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у онкологији и хемиотерапији – на бронхоскопијама на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

  • АНИТА ЧУЛИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

  • ДЕЈАНА НАЂ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка – у интензивној нези на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

  • ДАЈАНА РОДИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком II.3. предметног огласамедицинске сестре-техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гране, a због замене запослене која је привремено спречена за рад, није изабран ниједан кандидат јер jе у међувремену одсутнoj запосленoj закључено боловање.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком III.1. предметног огласа – спремача/ спремачице просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима – III групе у Одсеку за одржавање хигијене као и под тачком III.2. предметног огласа – спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге III групе у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала, није изабран ниједан кандидат јер за ово радно место није било пријављених кандидата.

II

Изабрани кандидати др Николина Јурановић, др Татјана Стојановић, Жолт Форгач, Горана Бикицки, Анита Чулић, Дејана Нађ и Дајана Родић су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати др Николина Јурановић, др Татјана Стојановић, Жолт Форгач, Горана Бикицки, Анита Чулић, Дејана Нађ и Дајана Родић буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Николином Јурановић, др Татјаном Стојановић, Жолтом Форгачем, Гораном Бикицки, Анитом Чулић, Дејаном Нађ и Дајаном Родић ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.