Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-3332/2020, расписаном и објављеном дана 16. јуна 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор који је исправљен актом број 24.-3332/2020-1 од 16. јуна 2020. године за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.2989/2020 од 29. маја 2020. године (у даљем тексту: Правилник), изабрани су следећи кандидати:

 • НЕМАЊА МИЛИЋ, за обављање послова вишег радиолошког техничара у дијагностици – Одсека за интервентну кардиологију на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • СТОЈАН ЗОРОЈЕВИЋ, за обављање послова службеника за јавне набавке у Одсеку обрачуна и набавке при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне и економско-финансијске послове,

 • РАДЕ ПЕЛЕШ, за обављање послова референта за правне, кадровске и административне пословe – у архиви у Одсеку за административне послове при Одељењу за правне, кадровске и административне послове, Служба за правне и економско-финансијске послове,

 • СТРАХИЊА ЏИНЏИЕВ, за обављање послова кувара/ посластичара – кв кувара у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове,

 • ДОБРЕНКА ТИМАР, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове,

 • ХАЈНАЛКА ПРИСЛИНГЕР, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове,

 • ЈУЛИЈАНА ШИПОШ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове,

 • ЈАСЕНКА УГРИЦА, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове,

 • ИГОР БАЛОГ, за обављање послова помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима – носача болесника у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су:

 • АДРИАНА НАЂ, за обављање послова вишег радиолошког техничара у дијагностици у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

 • ЈЕЛЕНА МУЧИБАБИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

 • АНА МИЉКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на инфективном одељењу на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад преко 30 дана – најдуже до њеног повратка са боловања,

 • АЊА КУЦУРСКИ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

 • ЗОРАНА ПЕЈЧИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, због замене запослене која користи право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета – најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, односно најдуже до закључно са 29. августом 2020. године,

 • САРА КОВАЧ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у ургентним службама и реанимацији – на стерилизацији на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

 • НЕМАЊА БАСТА, за обављање послова референта за правне, кадровске и административне пословe – протоколисте у Одсеку за административне послове при Одељењу за правне, кадровске и административне послове, Служба за правне и економско-финансијске послове, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

 • ДУШАН БЛАНУША, за обављање послова ПОРТИРА У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА – НА ОДЕЉЕЊУ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

 • ЕРИКА БАЛОГ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца

 • ЈАДРАНКА КРСТАНОВИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Остали кандидати који су се пријавили на Оглас за обављање послова медицинских сестара/ техничара су доставили непотпуне пријаве, односно не испуњавају потребне услове за заснивање радног односа који су захтевани Огласом, односно доставили су неблаговремене пријаве, исте нису узете у разматрање, па преостала радна места која су расписана Огласом нису попуњена.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком IV.2. предметног огласалабораторијског техничара у дијагностици у Служби за лабораторијску дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности, није изабран ниједан кандидат јер за ово радно место није било пријављених кандидата са одговарајућом квалификацијом предвиђеном Огласом, односно јер пријављени кандидати не испуњавају услове захтеване Огласом.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком VII.2. предметног огласапортира у посебним условима рада – на Oдељењу за психијатрију у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, a због замене запосленог који је привремено спречен за рад, није изабран ниједан кандидат јер је одсутном запосленом у међувремену закључено боловање.

II

Изабрани кандидати Страхиња Џинџиев, Добренка Тимар, Адриана Нађ, Јелена Мучибабић, Ана Миљковић, Ања Куцурски, Зорана Пејчић, Сара Ковач, Немања Баста, Ерика Балог и Јадранка Крстановић су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Изабрани кандидат Душан Блануша је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника) ради чијег издавања је потребно урадити и проверу психофизичке способности кандидата за рад са психијатријским пацијентима.

Уколико изабрани кандидати Страхиња Џинџиев, Добренка Тимар, Адриана Нађ, Јелена Мучибабић, Ана Миљковић, Ања Куцурски, Зорана Пејчић, Сара Ковач, Немања Баста, Душан Блануша, Ерика Балог и Јадранка Крстановић буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима Страхињом Џинџиевим, Добренком Тимар, Адрианом Нађ, Јеленом Мучибабић, Аном Миљковић, Ањом Куцурски, Зораном Пејчић, Саром Ковач, Немањом Баста, Душаном Блануша, Ериком Балог и Јадранком Крстановић ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.