Google+

Исправка огласа за пријем у радни однос

ИСПРАВКА

БР. 24.-3332/2020 од 16. јуна 2020. године

I

Исправља се текст огласа за пријем у радни однос брoj 24.-3332/2020 од 16. јуна 2020. године тако што се у тачки VIII.4. брише текст „СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ II ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове – ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца..

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић