Google+

Измена огласа за пријем у радни однос

На основу Одлуке о измени Одлуке о расписивању огласа број 29.-6128/2018-1 од 11. септембра 2018. године коју је донео вршилац дужности директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор врши се

ИЗМЕНА ОГЛАСА

БР. 29.-6129/2018 од 05.09.2018. године

I

Мења се текст огласа број 29.-6129/2018 од 05. септембра 2018. године за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом шесторо доктора медицине и осам медицинских сестара-техничара тако што се у тачки II у ставу 1. текст „ОСАМ (8)“ замењује текстом „СЕДАМ (7)“, а у тачки 4. истог става текст „ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА“ замењује текстом „ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ“

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.