Google+

Новогодишња чаролија најмлађим пацијентима

Душа се лечи када сте међу децом, а дечији осмех је ремек дело одраслих.
И ове године за осмех малишана који су се нашли уочи Божићних и Новогодишњих празника на одељењу Педијатрије, побринуло се Удружење особа са инвалидитетом „Бољи живот“.

Младен Вујасин председник удружења и проф. Слободан Поповић су пригоднм поклонима изненадили 26.12.2018. године најмлађе пацијенте Опште болнице Сомбор.

Удружење особа са инвалидитетом „Бољи живот“ Оџаци је основано 2013. године са идејом равноправности учествовања инвалида у друштвеном животу и једнаким уживањем људских права. Осим акције у Новогодишњој чаролији ово Удружење има низ значајних активности у превазилажењу свакодневних проблема са којим се суочава ова популација.

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је:

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ТРОЈЕ (3) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно
 2. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно
 3. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама I.1.-I.3. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено високо образовање, и то:
  • на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – за звање доктора медицине, односно
  • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година– за звање доктора медицине, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачкама I.1.- I.3.:

 • положен стручни испит за звање доктора медицине
 • поседовање лиценце за обављање послова доктора медицине издате од стране Лекарске коморе Србије
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкама I.1.- I.3.: VII/1

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама I.1.- I.3. потребно је доставити:

‒ молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

‒ оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању из области медицинских наука, и то:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука за звање доктора медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно
  • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година за звање доктора медицине, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

‒ оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине

‒ оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима доктора медицине издату од стране Лекарске коморе Србије (уколико кандидату још није издата лиценца у обзир ће се узимати и решења о постојању услова за издавање лиценце за самосталан рад на пословима доктора медицине издато од стране Лекарске коморе Србије)

‒ потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању доктора медицине (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

‒ уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

‒ доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

‒ доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

‒ доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

‒ кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користитн у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а в.д. директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату ће уговором о раду бити одређен пробни рад у трајању од 3 (ТРИ) месеца.

Рок за подношење пријава је 09. ЈАНУАР 2019. године.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком или путем курирске службе на адресу:

Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за доктора медицине“ или лично преко Службе протокола у Управној згради – соба бр.12.

Неблаговремене и недозвољене пријаве као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање. По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.
Оглас је активан у периоду 27.12.2018. – 09.01.2019.

Вршилац дужности директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Драган Растовић

Потписан уговор за суфинансирање пројекта примене обновљивих извора енергије у Општој болници Сомбор

25.12.2018. године у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај в.д. директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, др Драган Растовић, потписао је уговор о суфинансирању пројекта примене обновљивих извора енергије у Општој болници Сомбор којим се предвиђа да ће током 2019. године бити реализована друга фаза монтаже система соларних колектора за припрему санитарне топле воде у објекту у којем се налазе Одељење за гинекологију и акушерство, Дечије одељење, Трансфузија, Инфективно одељење и Специјалистичка онколошка амбуланта са дневном болницом.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обезбедиће за суфинансирање реализације пројекта 80% укупне вредности док ће Општа болница Сомбор из сопствених средстава издвојити 20%.

Током 2016. године реализована је прва фаза кад је монтиран систем соларних колектора на зграду Хируршког блока и тиме делом обезбеђена санитарна топла вода за највећи објекат у склопу Опште болнице Сомбор чиме се остварује финансијска уштеда фосилних горива од 40%, на годишњем нивоу, за грејање санитарне воде.

Санитарна топла вода за потребе Болнице добија се из централне котларнице за грејање која као енергент користи гас. Уградњом додатних соларних колектора доприноси се смањењу трошкова за енергију и енергенте коришћењем обновљивих извора енергије, смањује емисија штетних гасова, Co2, у околини и и значајно доприноси заштити животне средине, aфирмацији коришћења обновљивих извора енергије као и сигурности снабдевања санитарне, топле, потрошне воде у објектима Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Јавна набавка мале вредности 52/2018 – Набавка штампаних папирних здравствених картона, образаца и другог штампаног материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 52/2018 – Набавка штампаних папирних здравствених картона, образаца и другог штампаног материјала
Преузмите документа из одељка Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности 54/2018 – Набавка медицинске опреме за хитну хируршку

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 54/2018 – Набавка медицинске опреме за хитну хируршку
Преузмите документа из одељка Јавне набавке

Превентивни прегледи 16.12.2018.. год.

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије дана 16.12.2018. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организује групу превентивних прегледа коју сачињавају:

 1. Пулмолошки преглед, РТГ плућа по упуту лекара,
 2. Офталмолошки преглед,
 3. Лабораторијске анализе – тумор маркери дебелог црева CEA и Ca 19.9.

Пулмолошки преглед и РТГ плућа обављаће се у Специјалистичкој амбуланти за плућне болести  (ПЛУЋНА АМБУЛАНТА) Одељења за плућне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“Сомбор, Војовђанска 75.

Офталмолошки преглед и анализе тумор маркера обављаће се у просторијама зграде Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75, Сомбор.

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, дакле и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

Прва перкутана интервенција код стеми инфаркта

06.12.2018. године у Ангио сали Опште болнице Сомбор урађена је прва перкутана интервенција код стеми инфаркта, на пацијенту старом 64 године, који је довезен колима Хитне медицинске помоћи на Интерно одељење са боловима у грудима.

Пацијент је након потврђене сумње на ифаркт предат тиму у Ангио сали који је на челу са др Предрагом Радуловићем одмах преузео поступак дијагностике (коронографија) и пласирања стента у затворену коронарну артерију. Интервенција је урађена уз асистенцију доц. др сц. мед. Илије Срдановића, директора Клинике за кардиологију, ИКВБВ Сремска Каменица и прошла је без компликација. Након данашње, јутарње визите потврђено је да се пацијент одлично осећа и да је видан опоравак.

Ово је први пацијент са територије Западнобачког округа који, након дијагностикованог инфаркта, није морао хитно да се транспортује у Институт за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица.

Суштина лечења инфаркта је време, истичу сви кардиолози. Дакле, од суштинског значаја за лечење срчаног инфаркта је обезбедити адекватну процедуру на време, идеално би било унутар првог сата. Због тога се тај први сат од настанка симптома и назива „златни сат“. Време је живот!

Процес реакредитације Опште болнице Сомбор

Општа болница Сомбор је у периоду од 25.11. до 28.11.2018. била у процесу реакредитовања. Тим спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, уз подршку координатора АЗУС-а др спец. Радослава Милошевића, у саставу: др спец. Драгана Антића, др спец. Слађане Ковачевић и лаб. техничара, менаџер квалитета, Софије Рељановић, прегледао је детаљно документацију, обишли одељења и службе, обавили разговоре са болничким тимовима и на тај начин проверили поштовања стандардизованих процедура.

28.11. у 12 часова завршена је посета тима спољашних оцењивача када су се обратили и информисали руководство и запослене о општом утиску агенцијске посете. Саопштено је да су предузете одговарајуће мере на реализацији препорука спољашњих оцењивача из претходног периода, прихватањем истих као циљева унапређења квалитета а према дефинисаним стандардима и критеријумима.

Захвалили су се менаџменту болнице в.д. директору др Драгану Растовићу, заменику директора др Дарку Косановићу, главној сестри болнице ВМС Бранки Којић, координатору др Дејану Милинковићу и заменику координатора Ђурђи Бадовинац као и свим запосленим у Општој болници Сомбор на коректној сарадњи и гостопримству.

Званични извештај, опис нађеног стања, препоруке за унапређење, појединачно оцењивање стандарда и критеријума се очекује у наредном периоду, када ће бити сви запослени обавештени.

Ново санитетско возило са комплетном медицинском опремом у Општој болници Сомбор

Министарка правде Нела Кубуровић и министар здравља Златибор Лончар предали су јуче 19 медицинских возила, међу којима је 11 санитета, здравственим установама у Србији који су обезбеђени средствима прикупљеним по основу одлагања кривичног гоњења – опортунитета.

Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, овом приликом, уручени су кључеви новог санитетског возила опремљеног адекватном медицинском опремом за транспорт витално угрожених пацијената.

Министарка Кубуровић је подсетила да Министарство правде већ трећу годину за редом расписује јавни конкурс како би се распоредила средства из опортунитета, а да је ове године на 130 корисника, расподељено 445 милиона динара.

„Унапређење здравственог система један је од главних циљева Владе Србије, што je препознала и Kомисија Министарства правде, која је управо дала приоритет пројектима из области здравства.“, истакла је министарка Кубуровић.

Кубуровић је указала да ће почетком 2019. године бити расписан нови јавни конкурс за доделу средстава, захваљујући раду јавних тужилаштава који су током 2018. године више од 15.000 предмета окончали путем опортунитета.

Mинистар здравља Златибор Лончар истакао је да је ове године из средстава из опортунитета више од 200 милиона динара уложено у здравствене установе, као и да је цео процес био транспарентан.

„Ова набавка за нашу установу је веома значајна“, истакао је Др Растовић, „Општа болница Сомбор има два санитетска возила од којих ни једно није опремљено адекватном, медицинском опремом неопходном за транспорт пацијената, посебно оних витално угрожених, као и осталих пацијената којима је из било ког разлога неопходан третман у другим секундарним или терцијарним здравственим установама, од неонаталних, педијатријских до одраслих. Набавком новог, опремљеног возила транспорт ће се одвијати неометано, за реално потребно време, олакшаће се рад медицинском особљу и подићи ниво квалитета здравствене услуге“.

Одржан курс Ултразвучне дијагностике у ОБ Сомбор

У нашој установи је 23. октобра 2018. године одржан курс из Ултразвучне дијагностике обољења грудног коша у организацији Одељења за плућне болести. Курс је одржао Прим. ассист. др Роберт Марчун, спец. интерне медицине, доктор медицинских наука, који ради у Универзитетској клиници за плућне болести и алергије Голник у Словенији. Др Марчун, који је експерт у овој области, је прво одржао предавање на тему ултразвучна дијагностика грудног коша у хитној медицини и ултразвучна дијагностика промена у плућном паренхиму. Затим су одржане практичне вежбе на два ултразвучна апарата на Радиологији.

У курсу су активно учествовали сви пулмолози из наше болнице, неколико радиолога, лекари на специјализацији и два лекара специјалисте из других установа. Поред доктора Марчуна, у нашој установи су боравиле и четири медицинске сестре из Клинике Голник, и током курса су размењена искуства и договорено је да се сарадња настави.

Load more