Google+

Измене огласа за пријем у радни однос број 24.-1662/2020 од 11.03.2020. године

I

Мења се текст огласа број 24.-1662/2020 од 17. марта 2020. године за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 24 медицинских сестара-техничара, 4 гинеколошко-акушерске сестре, 2 лабораторијских техничара и 1 вишег физиотерапеута, као и за пријем у радни однос на одређено време 4 медицинских сестара-техничара, 1 гинеколошко-акушерске сестре, 1 техничког радника (возача) и 2 помоћних радника (спремачице) тако што се:

 • за радна места наведена под тачкама I.1.-I.15.,  II.1.-II.3., III.1.-III.2. и IV.1. (радна места медицинских сестара-техничара, гинеколошко-акушерских сестара, лабораторијских техничара и вишег физиотерапеута) у делу који се односи на документацију коју је потребно приложити приликом пријављивања на оглас:

–  речи „оверену фотокопију дипломе“ замењују речима „неоверену фотокопију дипломе“

 • речи „оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту“ замењују речима „неоверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту“

– речи „оверену фотокопију лиценце“ замењују речима „неоверену фотокопију лиценце“

 • за радно место наведено под тачком V.1. (радно место возача) у делу који се односи на документацију коју је потребно приложити приликом пријављивања на оглас:

–  речи „оверену фотокопију дипломе“ замењују речима „неоверену фотокопију дипломе“

–  речи „оверену фотокопију возачке дозволе“ замењују речима „неоверену фотокопију возачке дозволе“

 • за радна места наведена под тачкама VI.1.-VI.2. (радна места спремачица) у делу који се односи на документацију коју је потребно приложити приликом пријављивања на оглас:

–  речи „оверену фотокопију сведочанства/ дипломе/ уверења“ замењују речима „неоверену фотокопију сведочанства/ дипломе/ уверења“

 • за сва радна места наведена у Огласу у делу који се односи на документацију коју је потребно приложити приликом пријављивања на Оглас:

–  речи „оверену фотокопију извода из матичне књиге“ замењују речима „неоверену фотокопију извода из матичне књиге“

 • за сва радна места наведена у Огласу у делу који се односи на документацију коју је потребно приложити приликом пријављивања на Оглас са списка документације бришу и није их потребно достављати:
 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 • оверену фотокопију картона имунизације/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)
 • реченица „Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран“ допуњује тако што се на њеном крају додаје текст који гласи: „, као и да достави на увид запосленом у Одсеку за кадровске послове оригинале докумената чије неоверене фотокопије је приложио уз молбу приликом пријављивања на Оглас, а ради утврђивања веродостојности приложених неоверених фотокопија. По укидању ванредног стања кандидати изабрани на Огласу су дужни да у року од 8 (осам) дана Одсеку за кадровске послове Опште болнице донесу оверене фотокопије неоверених докумената које су приложили уз молбу приликом пријављивања на Оглас.“
 • реченица „Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.“ се мења и нова гласи : „Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности, као и оригинале докумената чије неоверене фотокопије је приложио уз молбу приликом пријављивања на Оглас, исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.“

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.