Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 29.-2250/2019, расписаном и објављеном дана 16. априла 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабрани су следећи кандидати:

  • НИКОЛИНА УЈДИЛОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, због замене запослене која је привремено спречена за рад преко 30 дана, с тим да ће тако заснован радни однос трајати најдуже до повратка одсутне запослене на своје послове,

  • САЊА РИСТИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима – гипсера на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, због повећаног обима посла, а на период до три (3) месеца,

  • ДЕЈАНА КОЛУНЏИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због замене запослене која је одсутна са рада ради неге детета, а најдуже до њеног повратка на своје послове, с тим да ће тако заснован радни однос трајати најдуже до закључно са 21. августом 2019. године,

  • МИЛИЦА ЂУРИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла, а на период до три (3) месеца,

  • БЕТИНА КАПИТАЊ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла, а на период до три (3) месеца,

као кандидатиње које у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабране кандидаткиње Николина Ујдиловић, Сања Ристић, Милица Ђурић и Бетина Капитањ су дужне да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабране кандидаткиње Николина Ујдиловић, Сања Ристић, Милица Ђурић и Бетина Капитањ буду испуњавале здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидаткињама Николином Ујдиловић, Сањом Ристић, Милицом Ђурић и Бетином Капитањ ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабране кандидаткиње бити лично контактиране од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто изабрана кандидаткиња Дејана Колунџић у свом персоналном досијеу који се већ води у Одсеку за кадровске послове има приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истом ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрана кандидаткиња бити лично контактирана од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидаткиње које су се јавиле на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољне овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.