Google+

Допуна огласа за пријем у радни однос

I

ДОПУЊУЈЕ се део огласа за пријем у радни однос број 29.-1899/2019 од 04. априла 2019. године објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 04. априла 2019. године и web-сајту Установе дана 04. априла 2019. године у делу који се односи на документацију коју је потребно доставити приликом пријављивања на предметни оглас за обављање послова под тачком II.1. СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ тако што се на крају списка додаје алинеја:

  • потврда о радном искуству у здравству

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.