Google+

Решење о додели средстава Општој болници Сомбор по јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство

На основу Решења број 138-404-5224/2018-10 од 27.07.2018. године о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години, Покрајински секретаријат за здравство определио је средства за реализацију пројекта Примењених хидрогеолошких истраживања на изворишту јодне бање у Бездану за потребе Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у износу од 10.620.000,00 динара.

Пројектом су предвиђени радови на формирању новог изворишта у циљу захватања (експлоатације) изданских вода које се користе првенствено у терапеутске сврхе а који подразумевају израду бунара до дубине од 340 метара. Према садржају балнеолошки активних компоненти подземна вода, која се захвата на предвиђеном терену, припада категорији јодних лековитих вода. По истом пројекту предвиђени су и радови на ликвидацији старих бунара у циљу заштите изворишта.

За све неопходне радове Општа болница Сомбор обезбедила је комплетну пројектну документацију, коју прати сва одобрена решења за експлоатацију подземних вода, на основу којих је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај издао је 23.01.2018. године Решење број 143-310-309/2017-02 за одобрење извођења примењених геолошких истраживања подземних вода на истражном простору број 5897.

Последњих година примећено је осетно смањење издашности подземне воде самоизливом од његове израде, 1967. године, до данас. Реализацијом наведеног пројекта обезбедиће се даља, неометане експлоатације подземних, јодних лековитих вода без којих се не може одвијати даљи процес рада Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију јер се исте користе првенствено у терапеутске сврхе.