Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 29.-2370/2018, расписаном и објављеном дана 04. маја 2018. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 292025/2018 од 13. априла 2018. године (у даљем тексту: Правилник), који је измењен актом број 29.-2370/20181 од 09. маја 2018. године тако што је делимично поништен у делу који се односи на потребу пријема једног струковног санитарно-еколошког инжењера, дипломираног санитарног инжењера или вишег санитарног техничара, изабрани су следећи кандидати:

 • ДР БРАНКА ГЛУМАЦ, за обављање послова доктора медицине на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ДР ИРИНА МАРЈАНОВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • ДР СОЊА ВИГЊЕВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • ДР ЈОВАН РАДОЈЕВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,

 • ДР МИЛАН ПРИЦА, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију,

 • ДР ИГОР ГРУБОР, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • ДР ИВАНА НОВАКОВИЋ, за обављање послова доктора медицине у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • ДАРКО ПОПОВИЋ, за обављање послова дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • ГОРАН ВУЈИЋ, за обављање послова програмераинжењера – администратора у Одсеку информационих технологија при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у хемодијализи на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ИСИДОРА ДОЈИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • МИЛИЦА ИЛИШЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • АНДРИЈАНА НЕДЕЉКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ТИЈАНА ПЕТРОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ТАМАРА ДОЗЕТ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • МИЛИЦА ГОРЈАНАЦ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ТАМАРА ЧУЉАК, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • НЕВЕНА СТРИЧЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гране,

 • ЈЕЛЕНА МИЛИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гране,

 • СТЕФАНА КРЕСИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у ургентним службама и реанимацији на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • СУЗАНА ИВИЧИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Дечијем одељењу, Служба за педијатрију,

 • МИРЈАНА МОМЧИЛОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Дечијем одељењу, Служба за педијатрију,

 • МИЛИЦА МЕДИЋ, за обављање послова гинеколошко-акушерске сестре/ бабице у породилишту на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • ВЕРА ТРИВУНОВИЋ, за обављање послова лабораторијског техничара у дијагностици у Служби за лабораторијску дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • МАЈА ВАГИЋ, за обављање послова лабораторијског техничара у дијагностици у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • ВЕРА НИКОЛАЈЕВ, за обављање послова референта за правне, кадровске и администативне послове у Одсеку за административне послове при Одељењу за правне, кадровске и административне послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • БРАНКА ЦВЈЕТИЋАНИН, за обављање послова референта за финансијско-рачуноводствене послове – књиговође материјалног књиговодства у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • ВЕСНА ЗЕЈАК, за обављање послова ликвидатора у Одсеку финансијске оперативе при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • СЛОБОДАН СТАНИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • МИРЈАНА ПЕЋАНАЦ, за обављање послова помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима – носача болесника у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при

Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрани кандидати др Милан Прица, Дарко Поповић, Горан Вујић, Вера Николајев и Мирјана Пећанац су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати др Милан Прица, Дарко Поповић, Горан Вујић, Вера Николајев и Мирјана Пећанац буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Миланом Прица, Дарком Поповићем, Гораном Вујићем, Вером Николајев односно Мирјаном Пећанац ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.