Google+

Измена Огласа за пријем у радни однос

На основу Одлуке о измени Одлуке о расписивању огласа број 29.-2369/2018-1 од 09. маја 2018. године коју је донео вршилац дужности директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор врши се

ИЗМЕНА ОГЛАСА

БР. 29.-2370/2018 од 04.05.2018. године

I

ПОНИШТАВА се у целости глава III огласа за пријем у радни однос број 29.-2370/2018 од 04. маја 2018. године објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 04. маја 2018. године, web-сајту Установе дана 04. маја 2018. године и web-сајту Министарства здравља дана 08. маја 2018. године, а којим је оглашена потреба пријема на неодређено време са пуним радним временом седморо доктора медицине; једног административног радника са високом стручном спремом; једног струковног санитарно-еколошког инжењера, дипломираног санитарног инжењера или вишег санитарног техничара; једног административног радника са вишом стручном спремом; једанаест медицинских сестара-техничара; две медицинске сестре-техничара или педијатријске сестре-техничара; једне гинеколошко-акушерске сестре-техничара; двоје лабораторијских техничара, троје административних радника са средњом стручном спремом и двоје помоћних радника са нижом стручном спремом.

Тачка III Огласа која се поништава односи се на оглашену потребу пријема једног струковног санитарно-еколошког инжењера, дипломираног санитарног инжењера или вишег санитарног техничара.

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.