Google+

Оглас за продају моторних возила

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на основу одлуке са 8. седнице Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, одржане дана 28. фебруара 2018. године, расписује

ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

прикупљањем писмених понуда, и то

  1. Там 75 Т 5Б, произведено 1981. године – почетна цена износи: 130.000,00 динара;

  2. Застава Флорида 1.3, произведено 2000. године – почетна цена износи: 27.000,00 динара;

  3. Лада ваз 111 1.5, произведено 2004. године – почетна цена износи: 55.000,00 динара;

  4. Застава Лада 2104, произведено 1996. године – почетна цена износи: 30.000,00 динара;

  5. Застава 101 поли, произведено 1992. године – почетна цена износи: 30.000,00 динара

ОПШТИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:

Моторна возила су неисправна и некомплетна. Моторна возила се продају у виђеном и фактичком стању, без права на накнадну рекламацију. Право учешћа имају домаћа правна и физичка лица. Продавац не гарантује да моторно возило која се продаје има одређене карактеристике у смислу квалитета, квантитета или да одговара сврси коју потенцијални понуђач предвиђа за то возило. Сматра се да је понудилац пре слања писане понуде обавио разгледање возила која се продаје и своју понуду заснива на сопственој процени стања возила. Разгледање возила се врши у периоду од 10.04.2018. године до 13.04.2018. године према распореду који се претходно договори са овлашћеним лицем.

Овлашћено лице: Мирко Митровић, тел. 064/ 8783770.

Писмена понуда обавезно мора садржати следеће:

  • Податке о возилу које је предмет продаје, све према објављеном огласу и понуђену цену;

  • име и презиме, име и презиме једног родитеља;

  • адресу и фотокопија личне карте;

  • број телефона и/или број факса;

Понуда у којој цена није наведена, или није дата у валути по којој је оглашена почетна цена или је дата описно неће се разматрати. Понуда у којој је понуђена цена нижа од почетне оглашене цене такође се неће разматрати.

Продаја возила се обавља путем прикупљања затворених понуда. Понуде се предају у затвореној коверти са назнаком За Комисију за отуђење основних средстава (моторна возила) , на адресу: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75, 25000 Сомбор, поштом или личном доставом. Понуде достављене после наведеног рока неће се разматрати. Отварање понуда и избор најповољније понуде обавиће се дана 16.04.2018. године. Сви припадајући порези и остали трошкови учествовања у поступку падају на терет купца.