Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу број 29.-6583/2017, расписаном и објављеном дана 28. децембра 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-4735/2017 од 27. септембра 2017. године (у даљем тексту: Правилник), који је измењен актом број 29.-6583/2017-2 од 04.01.2018. године којим је продужен рок за подношење пријава те који је актом број 29.-6583/2017-4 од 05.01.2018. године делимично поништен у делу који се односи на потребу пријема једног дипломираног економисте, изабрани су следећи кандидати:

 • ДР ЈЕЛЕНА ПИШПЕК, за обављање послова болничког лекара на Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности,
 • ТИХАНА ШПИШАК, за обављање послова радиолошког техничара у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,
 • ДАНКА ЗОРИЋ, за обављање послова радиолошког техничара у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,
 • ИВАН РИСТИЋ, за обављање послова помоћног радника на припреми и сервирању хране у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • РУЖА ЦВИЈАНОВИЋ, за обављање послова праље у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • ДУШАНКА БУТОРАЦ, за обављање послова праље у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • РАДОВАН ВАГИЋ, за обављање послова портира-вратара у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • ЈАСМИНА СКРОБОЊА, за обављање послова 3. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • СУЗАНА МАРТИНОВИЋ, за обављање послова 3. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • НЕМАЊА ЂИН, за обављање послова 5. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • АНКА ФИНСТЕР, за обављање послова 5. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Изабрани кандидати др Јелена Пишпек, Иван Ристић, Душанка Буторац и Радован Вагић  су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати др Јелена Пишпек, Иван Ристић, Душанка Буторац и Радован Вагић буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Јеленом Пишпек, Иваном Ристићем, Душанком Буторац односно Радованом Вагићем ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидаи бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи  доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.